μοναδικός -ή -ό Adj.  [monadikos -i -o, monathikos -i -o, monadikos -h -o]

  Adj.
(141)
  Adj.
(64)
(64)
(53)
  Adj.
(30)

GriechischDeutsch
είναι της γνώμης ότι οι πολιτικές ομάδες είναι βασικοί παράγοντες για το Κοινοβούλιο και την Ένωση συνολικά, καθόσον ο διεθνικός χαρακτήρας τους είναι μοναδικός στον κόσμο και ο ρόλος τους είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλίζεται ισχυρή δημοκρατική λογοδοσία όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·vertritt die Ansicht, dass die Fraktionen wichtige Akteure für das Parlament und die Union insgesamt sind, da ihr transnationaler Charakter weltweit einzigartig ist und sie eine wesentliche Rolle bei der Gewährleistung einer starken demokratischen Rechenschaftspflicht aller Organe der Union spielen;

Übersetzung bestätigt

4.6 Ο κοινωνικός διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μοναδικός στον κόσμο, διότι αναθέτει στους κοινωνικούς εταίρους το ρόλο να νομοθετούν από κοινού στον κοινωνικό τομέα.4.6 Der Soziale Dialog auf EU-Ebene ist einzigartig in der Welt, da er den Sozialpartnern im sozialen Bereich das Recht auf die Vereinbarung von Rechtsvorschriften einräumt.

Übersetzung bestätigt

Από την άλλη πλευρά, δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η συμπερίληψη της διαφήμισης, επειδή αυτή δεν αποτελεί παρά ένα μόνο τρόπο επικοινωνίας που δεν είναι μοναδικός.Andererseits ist es nicht angebracht, die Werbung einzubeziehen, da es sich hierbei lediglich um eine Art von Kommunikation handelt, die auch nicht einzigartig ist.

Übersetzung bestätigt

Ο συνδυασμός ανάμεσα στο δυναμισμό της αγοράς, την κοινωνική συνοχή και την ευθύνη για το περιβάλλον είναι μοναδικός.Die Kombination aus dynamischen Märkten, sozialem Zusammenhalt und ökologischer Verantwortung ist einzigartig.

Übersetzung bestätigt

Ο ρόλος της επιτροπής αυτής στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών είναι μοναδικός, καθώς φέρνει σε επαφή κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και σημαντικές ομάδες και διευρύνει το διάλογο σε καίριους τομείς της αειφόρου ανάπτυξης.Die Kommission für nachhaltige Entwicklung ist im UN-System einzigartig, indem sie Regierungen, internationale Organisationen und wichtige Gruppen zusammenbringt und den Dialog in wichtigen Bereichen der nachhaltigen Entwicklung fördert.

Übersetzung bestätigtGrammatik

  • μοναδικός (maskulin)
  • μοναδική (feminin)
  • μοναδικό (neutrum)


Griechische Definition zu μοναδικός -ή -ό

μοναδικός, επίθ.

(Εκκλ.) μοναχικός, μοναστικός:
επαιδεύθη την μοναδικήν πολιτείαν και αρετήν (Ιστ. πολιτ. 4114
άνθρωπος … εις ασκητικόν και μοναδικόν βίον περίβλεπτος (Ροδινός 203).
[αρχ. επίθ. μοναδικός. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback