{ο}  μισθός Subst.  [misthos]

{der}    Subst.
(168)
{der}    Subst.
(95)
{die}    Subst.
(13)
{der}    Subst.
(10)
(1)

Etymologie zu μισθός

μισθός (λόγιο) altgriechisch μισθός


GriechischDeutsch
τα έξοδα προσωπικού της υπηρεσίαςεπαγγελματικής εκπαίδευσης: ο μισθός των εργαζομένων της υπηρεσίας εκπαίδευσης της επιχείρησης, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης·Personalkosten der Ausbildungsabteilung des Unternehmens, d. h. das Gehalt der Beschäftigten, die für die Durchführung des Ausbildungsprogramms zuständig sind;

Übersetzung bestätigt

Όλα τα άτομα που εκτελούν γεωργικές εργασίες για τη γεωργική εκμετάλλευση και λαμβάνουν για αυτό οποιουδήποτε είδους αμοιβή (μισθός, ημερομίσθιο, μερίδιο των κερδών ή άλλη πληρωμή, όπου περιλαμβάνονται οι πληρωμές σε είδος) από τη γεωργική εκμετάλλευση, εκτός από τον κάτοχο και τα μέλη της οικογένειάς του.Alle Personen, die landwirtschaftliche Arbeiten für den Betrieb verrichten und dafür ein Entgelt (in Form von Lohn oder Gehalt, Erträgen oder sonstigen Zahlungen, einschließlich Zahlung in Naturalien) von dem landwirtschaftlichen Betrieb erhalten, ausgenommen der Betriebsinhaber und seine Familienangehörigen.

Übersetzung bestätigt

Άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται έναντι αμοιβής (μισθός, ημερομίσθιο, μερίδιο των κερδών ή άλλη πληρωμή, όπου περιλαμβάνονται οι πληρωμές σε είδος, ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία), εκτός από τη γεωργική εργασία που ορίζεται στο τμήμα V. (i).Außerbetriebliche Erwerbstätigkeiten sind alle Tätigkeiten mit Ausnahme der in Abschnitt V.i definierten landwirtschaftlichen Arbeiten, die gegen ein Entgelt (je nach Art der Tätigkeit in Form von Lohn oder Gehalt, Erträgen oder sonstigen Zahlungen, einschließlich Zahlung in Naturalien) durchgeführt wird.

Übersetzung bestätigt

Υψηλότερος μισθός/ημερομίσθιοHöheres Gehalt/höherer Lohn

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πιθανό, στην προκειμένη περίπτωση, ο μισθός αυτών των νέων υπαλλήλων να ήταν χαμηλότερος από τον μισθό των σιδηροδρομικών υπαλλήλων, γεγονός που θα αντιστάθμιζε το πρόσθετο κόστος για τη Sernam Xpress λόγω της πιο περιορισμένης πείρας τους ή ακόμη των δυσκολιών πρόσληψης σημαντικού αριθμού νέων απασχολουμένων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.Die Kommission denkt, dass im vorliegenden Fall das Gehalt dieser neuen Beschäftigten wahrscheinlich etwas niedriger ausgefallen wäre als das der Eisenbahnbediensteten, was die Zusatzkosten der „Sernam Xpress“ ausgeglichen hätte, die ihr wegen deren geringerer Berufserfahrung oder auch von Schwierigkeiten, eine große Anzahl von neuen Beschäftigten innerhalb von sehr kurzer Zeit einzustellen, entstanden wären.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu μισθός

μισθός ο [misθós] : 1α. (οικον.) η αμοιβή της μισθωτής εργασίας: Ονομαστικός* μισθός. Πραγματικός* μισθός. β. η μηνιαία χρηματική αμοιβή ενός υπαλλήλου: Mικρός μισθός ή χαμηλός μισθός. ANT Mεγάλος μισθός ή υψηλός μισθός. Οι εργαζόμενοι ζητούν αύξηση μισθών και ημερομισθίων. Ο δέκατος τρίτος μισθός, το δώρο των Xριστουγέννων. Bασικός* μισθός. (έκφρ.) μισθός πείνας*. κόβω* σε κπ. μισθό. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback