λαχανιάζω Verb  [lachaniazo, laxaniazw]

japsen (ugs.)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
(0)

Etymologie zu λαχανιάζω

λαχανιάζω mittelgriechisch λέξη ἀναχανιάζω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
αγκομαχώ
ασθμαίνω
ασκομαχώ
κοντανασαίνω
πνευστιώ
φουσκώνω
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu λαχανιάζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
λαχανιάζωλαχανιάζουμε, λαχανιάζομε
λαχανιάζειςλαχανιάζετε
λαχανιάζειλαχανιάζουν(ε)
Imper
fekt
λαχάνιαζαλαχανιάζαμε
λαχάνιαζεςλαχανιάζατε
λαχάνιαζελαχάνιαζαν, λαχανιάζαν(ε)
Aoristλαχάνιασαλαχανιάσαμε
λαχάνιασεςλαχανιάσατε
λαχάνιασελαχάνιασαν, λαχανιάσαν(ε)
Per
fekt
έχω λαχανιάσειέχουμε λαχανιάσει
έχεις λαχανιάσειέχετε λαχανιάσει
έχει λαχανιάσειέχουν λαχανιάσει
Plu
per
fekt
είχα λαχανιάσειείχαμε λαχανιάσει
είχες λαχανιάσειείχατε λαχανιάσει
είχε λαχανιάσειείχαν λαχανιάσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα λαχανιάζωθα λαχανιάζουμε, θα λαχανιάζομε
θα λαχανιάζειςθα λαχανιάζετε
θα λαχανιάζειθα λαχανιάζουν(ε)
Fut
ur
θα λαχανιάσωθα λαχανιάσουμε, θα λαχανιάζομε
θα λαχανιάσειςθα λαχανιάσετε
θα λαχανιάσειθα λαχανιάσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω λαχανιάσειθα έχουμε λαχανιάσει
θα έχεις λαχανιάσειθα έχετε λαχανιάσει
θα έχει λαχανιάσειθα έχουν λαχανιάσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να λαχανιάζωνα λαχανιάζουμε, να λαχανιάζομε
να λαχανιάζειςνα λαχανιάζετε
να λαχανιάζεινα λαχανιάζουν(ε)
Aoristνα λαχανιάσωνα λαχανιάσουμε, να λαχανιάσομε
να λαχανιάσειςνα λαχανιάσετε
να λαχανιάσεινα λαχανιάσουν(ε)
Perfνα έχω λαχανιάσεινα έχουμε λαχανιάσει
να έχεις λαχανιάσεινα έχετε λαχανιάσει
να έχει λαχανιάσεινα έχουν λαχανιάσει
Imper
ativ
Presλαχάνιαζελαχανιάζετε
Aoristλαχάνιασελαχανιάστε
Part
izip
Presλαχανιάζοντας
Perfέχοντας λαχανιάσει
InfinAoristλαχανιάσειGriechische Definition zu λαχανιάζω

λαχανιάζω [laxanázo] .1α μππ. λαχανιασμένος : αναπνέω με δυσκολία, κυρίως ύστερα από γρήγορο βηματισμό, τρέξιμο ή ανάβαση· ασθμαίνω: Λαχάνιασα ώσπου να σε προφτάσω. Aνεβαίνω μερικά σκαλιά και λαχανιάζω. Άκουσα πίσω μου τη λαχανιασμένη του αναπνοή.

[μσν. *αναχανιάζω (πρβ. μσν. αχανιάζω) με αποβ. του αρχικού άτ. φων. και ανομ. [n-n > l-n] < συνοπτ. θ. ἀναχαν- (του ελνστ. ἀναχαίνω, αρχ. ἀναχάσκω `κρατάω το στόμα ανοιχτό΄) -ιάζω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback