κενός Adj.  [kenos]

  Adj.
(57)
hohl (ugs.)
  Adj.
(7)
  Adj.
(1)
  Adj.
(0)

Etymologie zu κενός

κενός altgriechisch κενός κενϝός indoeuropäisch (Wurzel) *ḱen-


GriechischDeutsch
μια αλληλουχία πεδίων που διαθέτουν αδιαμφισβήτητες πληροφορίες ταυτότητας σχετικά με κάθε εποπτευόμενο/διαπιστευμένο CSP σύμφωνα με το σχήμα (η εν λόγω αλληλουχία είναι προαιρετική, δηλαδή όταν δεν χρησιμοποιείται, ο κατάλογος θα θεωρείται ότι είναι κενός, πράγμα που σημαίνει ότι κανένας CSP ούτε εποπτεύεται ούτε διαπιστεύεται στο σχετικό κράτος μέλος στο πλαίσιο του καταλόγου εμπίστευσης·Eine Abfolge von Feldern, die eindeutige Informationen zur Identifizierung jedes beaufsichtigten bzw. akkreditierten CSP enthalten (die Abfolge ist optional; d. h. wenn sie nicht verwendet wird, wird die Liste als leer betrachtet; das bedeutet, dass in Bezug auf die vertrauenswürdige Liste in dem entsprechenden Mitgliedstaat kein CSP beaufsichtigt wird oder akkreditiert ist);

Übersetzung bestätigt

Όταν η δήλωση τιμoλoγίoυ δεv συντάσσεται από εγκεκριμένo εξαγωγέα, πρέπει vα παραλείπονται oι λέξεις πoυ περιέχονται στις αγκύλες ή vα παραμείνει κενός o χώρος.Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht von einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so werden die Wörter in Klammern weggelassen bzw. wird der Raum leer gelassen.

Übersetzung bestätigt

Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες παραλείπονται ή ο προβλεπόμενος χώρος παραμένει κενός.Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht von einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so können die Wörter in Klammern weggelassen bzw. der Raum leer gelassen werden.

Übersetzung bestätigt

Όταν η δήλωση τιμολογίου δε συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στην παρένθεση ή να παραμένει κενός ο χώρος.Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so sind die Wörter in Klammern wegzulassen oder der Raum leer zu lassen.

Übersetzung bestätigt

Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμένει κενός ο χώρος.Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so können die Wörter in Klammern weggelassen oder der Raum kann leer gelassen werden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
κενός -ή -ό

Grammatik

Noch keine Grammatik zu κενός.Griechische Definition zu κενός

κενός, επίθ.

1) Άδειος· με άδεια χέρια:
(Βίος Αλ. 2782), (Δούκ. 31131).
2)
α) Ανεκμετάλλευτος, απραγματοποίητος:
η Αυθεντιά τους λόγους ως ακούσε τ’ αμπασσαδόρου …, κενούς ουδέν αφήσε (Κορων., Μπούας 25 (έκδ. και‑)
β) που δεν έχει αποτέλεσμα, ανώφελος, άσκοπος· έκφρ. εις κενόν = μάταια:
(Δούκ. 32112
φρ. εις κενόν μεταστρέφομαι = αποτυχαίνω:
(Δούκ. 1639).
[αρχ. επίθ. κενός. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback