και  

  • und
    upvotedownvote

Beispielsätze

Ένα άτομο περισσότερο ή λιγότερο δεν κάνει και μεγάλη διαφορά.

Παρ'όλο το πλούτος και φήμη του, είναι δυστυχής.

Απλά αναρωτιέμαι πως περνάς και αν έχεις προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον.

Quelle: npapachris, promemoria, anmaretto


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ke, kai


Deutsche Synonyme zu: και

auch u. a. darüber hinaus und weiterhin zusätzlich des Weiteren ferner ebenso weiters außerdem im Übrigen zumal ansonsten zudem obendrein unter anderem nicht zuletzt auch weil zugleich überdies i. a. inter alia über (...) hinaus daneben dazu weiter hierneben ebenso wie plus wie noch wie auch wie sowie sowohl sowohl ... als auch nebst neben ja ja sogar zuzüglich zu allem Überfluss noch dazu mehr noch ein Übriges tun zum Überfluss (und) auch und dazu

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15