{το}  κάτοπτρο  Subst.  [katoptro]

{der}    Subst.
(78)

Etymologie zu κάτοπτρο

κάτοπτρο altgriechisch κάτοπτρον κατά + ὄψ proto-griechisch *ókʷs proto-indogermanisch *h₃ókʷs (μάτι) *h₃ekʷ-[1] (βλέπω)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu κάτοπτρο

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie κάτοπτρο

Ähnliche Wörter zu κάτοπτρο

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu κάτοπτρο

Noch keine deutschen Synonyme
Griechische Definition zu κάτοπτρο

κάτοπτρο το [kátoptro] : 1. (λόγ.) καθρέφτης: H αίθουσα των κατόπτρων. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback