{η}  θεματολογία Subst.  [thematologia, thematolojia]

{das}    Subst.
(14)
{der}    Subst.
(1)

Etymologie zu θεματολογία

θεματολογία θέμα + -λογία


GriechischDeutsch
Προβληματισμός σχετικά με τη θεματολογία της ισότητας των φύλων, της ισότητας ευκαιριών και των δικαιωμάτων των εθνοτικών και κοινωνικών μειονοτήτων, και προώθηση πρωτοβουλιών υπέρ της πραγματικής κατανόησης και ενσωμάτωσης των εννοιών αυτών.Diskussion über das Thema und Förderung von Initiativen, die zu einer tatsächlichen Annahme und Integration von Konzepten bezüglich der Gleichstellung von Männern und Frauen, der Chancengleichheit und der Rechte von ethnischen und sozialen Minderheiten führen;

Übersetzung bestätigt

Οι στοχοθετημένες διαβουλεύσεις απαιτούν τη συγκρότηση θεματικών δικτύων (όπως, π.χ., διαδικτυακές κοινότητες για MΑ με συγκεκριμένη θεματολογία) και τουλάχιστον έναν ελάχιστο βαθμό διάρθρωσης, συντονισμού και παρακολούθησηςGezielte Konsultationen erfordern die Bildung thematischer Netze ("Web-Communities" zum Thema Folgenab­schätzungen?) und ein Mindestmaß an Struktur, Koordinierung und Überwachung;

Übersetzung bestätigt

Οι στοχοθετημένες διαβουλεύσεις απαιτούν τη συγκρότηση θεματικών δικτύων (όπως, π.χ., διαδικτυακές κοινότητες για MΑ με συγκεκριμένη θεματολογία) και τουλάχιστον έναν ελάχιστο βαθμό διάρθρωσης, συντονισμού και παρακολούθησηςGezielte Konsultationen erfordern die Bildung thematischer Netze ("Web-Communities" zum Thema Folgen­ab­schätzungen?) und ein Mindestmaß an Struktur, Koordinierung und Überwachung;

Übersetzung bestätigt

Υποδομές και υπηρεσίες – συζήτηση σχετικά με την θεματολογία αυτή, με έμφαση, μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως η κατασκευή οδικών δικτύων και η σύσταση ενεργειακών ομίλων.Infrastrukturen und Dienstleistungen Erörterungen zu diesem Thema, darunter Bau von Straßennetzen und Bildung von Energiekonsortien;

Übersetzung bestätigt

(PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Ashton, ακούμε φωνές από διαφορετικές πτέρυγες του Σώματος, οι οποίες όμως περιστρέφονται γύρω από ένα κοινό ζήτημα, μια κοινή θεματολογία: η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική αντίδραση, δεν ήταν επαρκής, και δεν ήταν επαρκώς συντονισμένη.(PL) Herr Präsident, Frau Ashton, es werden uns Ansichten aus verschiedenen Ecken des Parlaments zu Gehör gebracht, aber eine Angelegenheit, ein Thema ist ihnen allen gemein: die Reaktion der Europäischen Union, die politische Reaktion, war nicht ausreichend, und sie war nicht gut koordiniert.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu θεματολογία

θεματολογία η [θematolojía] : σύνολο επιλεγμένων θεμάτων: H θεματολογία των λαϊκών περιοδικών βασίζεται κυρίως στο αισθηματικό μυθιστόρημα. Φτωχή / πλούσια θεματολογία.

[λόγ. θεματ- (θέμα) -ο- + -λογία]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback