επιστροφή δαπανών   [epistrofi dapanon, epistrofi thapanon, epistrofh dapanwn]

{die}    Subst.
(13)

GriechischDeutsch
Παράρτημα III — Διατάξεις για την επιστροφή δαπανών [1] (δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ)Παράρτημα IV — Έντυπο στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και έντυπο νομικής οντότητας για τους ιδιώτες (δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ)Anhang III — Bestimmungen für die Kostenerstattung [1] (nicht beigefügt)Anhang IV — Formulare „Finanzangaben“ und „Rechtsträger“ (natürliche Personen) (nicht beigefügt)

Übersetzung bestätigt

Σε περίπτωση που η αίτηση επιστροφής δαπανών/πληρωμής δεν υποβληθεί εντός της προθεσμίας των 30 ημερών, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να πραγματοποιήσει την επιστροφή δαπανών/την πληρωμή.Wurde bis Ablauf einer Frist von 30 Tagen kein gestellt, behält sich die Kommission das Recht vor, eine Kostenerstattung/Zahlung zu verweigern.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή αποφασίζει να μην προβεί σε επιστροφή δαπανών/πληρωμή εάν δεν της υποβληθεί εντός προθεσμίας 30 ημερών αίτηση επιστροφής δαπανών/πληρωμής από τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν ενημερωθεί δεόντως με γραπτή προειδοποίηση.Beschließt die Kommission, keine Kostenerstattung/Zahlung vorzunehmen, werden die betreffenden Experten davon in Kenntnis gesetzt; hierfür gilt eine Frist von 30 Tagen, nachdem die Kommission den schriftlich angemahnt hat.

Übersetzung bestätigt

Οι ρυθμίσεις όσον αφορά την πληρωμή και την επιστροφή δαπανών κανονίζονται μεταξύ των εμπειρογνωμόνων και της Επιτροπής, ακόμη και εάν οι εμπειρογνώμονες απασχολούνται σε οργανισμό.Zahlungen und Kostenerstattungen werden zwischen den Experten und der Kommission abgewickelt, auch wenn es sich bei den Experten um Beschäftigte einer Organisation handelt.

Übersetzung bestätigt

Ο εμπειρογνώμονας δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα εθνική νομοθεσία όσον αφορά οποιαδήποτε πληρωμή ή επιστροφή δαπανών που έλαβε από την Επιτροπή και, ιδίως, όσον αφορά τη φορολογία, θέματα κοινωνικής ασφάλισης και εργασιακά δικαιώματα.Die Experten müssen sich verpflichten, die geltenden nationalen Rechtsvorschriften hinsichtlich der von der Kommission geleisteten Zahlungen und Kostenerstattungen und insbesondere die Steuer-, Sozialversicherungsund Arbeitsrechtsbestimmungen zu beachten.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu επιστροφή δαπανών.Singular

Plural

Nominativdie Kostenerstattung

die Kostenerstattungen

Genitivder Kostenerstattung

der Kostenerstattungen

Dativder Kostenerstattung

den Kostenerstattungen

Akkusativdie Kostenerstattung

die KostenerstattungenGriechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback