{το}  εμπόρευμα Subst.  [eborevma, emporeyma]

{die}    Subst.
(595)
{das}    Subst.
(145)

Etymologie zu εμπόρευμα

εμπόρευμα altgriechisch ἐμπόρευμα ἐμπορεύομαι ἔμπορος ἐν + πόρος πέρα indoeuropäisch (Wurzel) *per- (περνώ, διαπερνώ)


GriechischDeutsch
Προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή να παρακολουθεί αποτελεσματικά τη συμμόρφωση της εταιρείας με την υποχρέωση που θα αναλάβει, όταν υποβληθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή η αίτηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η απαλλαγή από τον δασμό αντιντάμπινγκ θα εξαρτάται i) από την υποβολή τιμολογίου ανάληψης υποχρέωσης το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 925/2009· ii) από το γεγονός ότι τα εισαγόμενα προϊόντα κατασκευάζονται από την εν λόγω εταιρεία, και φορτώνονται και τιμολογούνται απευθείας από την εν λόγω εταιρεία στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην Κοινότητα· και iii) από το γεγονός ότι τα εμπορεύματα που δηλώνονται και προσκομίζονται στα τελωνεία αντιστοιχούν ακριβώς στην περιγραφή του τιμολογίου της ανάληψης υποχρέωσης.Um eine wirksame Überwachung der Einhaltung der Verpflichtung des Unternehmens durch die Kommission zu gewährleisten, ist die Befreiung vom Antidumpingzoll bei der Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr davon abhängig, dass i) den betreffenden Zollbehörden eine Verpflichtungsrechnung vorgelegt wird, die mindestens die in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 925/2009 aufgeführten Angaben enthält, ii) die eingeführten Waren von dem genannten Unternehmen hergestellt, versandt und dem ersten unabhängigen Abnehmer in der Gemeinschaft direkt in Rechnung gestellt werden und iii) die bei den Zollbehörden angemeldeten und gestellten Waren der Beschreibung auf der Verpflichtungsrechnung genau entsprechen.

Übersetzung bestätigt

Έλεγχοι μετά τη λήξη ισχύος του τελωνειακού καθεστώτος για τα σχετικά εμπορεύματαKontrollen nach Erledigung des Zollverfahrens für die betreffende Ware: …

Übersetzung bestätigt

Τα συμβαλλόμενα μέρη διευκολύνουν τη διεκπεραίωση στα τελωνεία, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, των τελωνειακών εργασιών που αφορούν τα εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε φθορά.Die Vertragsparteien werden soweit wie möglich die Zollabfertigung leicht verderblicher Waren bei den Zollstellen erleichtern.

Übersetzung bestätigt

Όταν αποδεικνύεται, κατά τρόπον ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές, ότι τα εμπορεύματα που αναγράφονται στο δηλωτικό δελτίου TIR, καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν οριστικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας ή είναι ελλιπή για λόγους αναγόμενους στη φύση τους, παρέχεται απαλλαγή από την πληρωμή των κανονικώς απαιτητών δασμών και φόρων.Ist ein die Zollbehörden zufriedenstellender Nachweis erbracht worden, dass die im Warenmanifest eines Carnet TIR aufgeführten Waren durch Unfall oder höhere Gewalt untergegangen oder unwiederbringlich verlorengegangen sind oder dass sie aufgrund ihrer Beschaffenheit durch natürlichen Schwund fehlen, so wird Befreiung von den üblicherweise zu erhebenden Zöllen und Abgaben gewährt.

Übersetzung bestätigt

Το χρησιμοποιούμενο δελτίο TIR απαιτείται να φέρει στο εξώφυλλο και σε όλα τα φύλλα του τη μνεία «βαρέα ή ογκώδη εμπορεύματα» με έντονους χαρακτήρες στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.Das verwendete Carnet TIR muss auf dem Umschlag und auf allen Abschnitten in englischer oder französischer Sprache in hervorgehobenen Buchstaben den Vermerk „Außergewöhnlich schwere oder sperrige Waren“ tragen.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu εμπόρευμα

εμπόρευμα το [embórevma] : σύνολο ή ποσότητα φυσικών ή τεχνικών προϊόντων ως αντικείμενο εμπορίου: Έφερε καινούριο εμπόρευμα στο μαγαζί. Συσκευασία / φόρτωση / μεταφορά / αποθήκευση εμπορευμάτων. Mικροπωλητές άπλωναν τα εμπορεύματά τους σε πάγκους. Γύριζε στις γειτονιές και διαλαλούσε το εμπόρευμά του. || (ειδ.) ελεύθερο εμπόρευμα, που παραδίδεται στον αγοραστή χωρίς επιβάρυνση εξόδων μεταφοράς κτλ. || (ειδ. νομ.) κάθε κινητό πράγμα εφόσον γίνεται αντικείμενο εμπορικής πράξης.

[λόγ. < αρχ. ἐμπόρευμα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback