διαφωνώ Verb  [diafono, thiafono, diafwnw]

Etymologie zu διαφωνώ

διαφωνώ altgriechisch διαφωνέω / διαφωνῶ διά + φωνέω / φωνῶ φωνή


GriechischDeutsch
Πρόσφατα, σε συνέντευξη σε εφημερίδα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας είπε ότι δεν πρόκειται για δεύτερο πυλώνα αλλά για μία οδοντογλυφίδα, αλλά εγώ διαφωνώ, γιατί δεν παρουσιάζονται σωστά οι διαστάσεις: 4,5 δισεκατομμύρια είναι σημαντικό ποσό, σχεδόν ίσο με τα ποσά που διαθέτουμε για ολόκληρη την εξωτερική πολιτική.Wenn der Vorsitzende des Agrarausschusses jüngst in einem Zeitungsinterview gesagt hat, das sei noch keine zweite Säule, sondern ein Zahnstocher, so möchte ich dem widersprechen, weil es auch nicht die richtige Dimension aufzeigt: 4,5 Milliarden, das ist eine beträchtliche Summe, das ist fast soviel, wie wir insgesamt für die Außenpolitik zur Verfügung haben.

Übersetzung bestätigt

Κύριε Πρόεδρε, διαφωνώ με τον προηγούμενο ομιλητή, επομένως θέλω καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια κ. Jensen, γι' αυτήν την άρτια έκθεση.Herr Präsident! Ich muss meinem Vorredner widersprechen und möchte deshalb zunächst Frau Jensen, der Berichterstatterin, zu diesem umfassenden Bericht gratulieren.

Übersetzung bestätigt

Παρόλ' αυτά διαφωνώ με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος έγραψε στην εφημερίδα Γουώλ Στρήτ Τζέρναλ της περασμένης εβδομάδας ότι η Νίκαια ήταν απολύτως αναγκαία για τη διεύρυνση.Ich muss jedoch dem Präsidenten der Kommission widersprechen, der letzte Woche im "Wall Street Journal " schrieb, dass Nizza eine notwendige Voraussetzung für die Erweiterung darstellt.

Übersetzung bestätigt

Η χρήση των σκαφών αναψυχής και στο σημείο αυτό διαφωνώ κάπως με τον εισηγητή δεν είναι χωρίς προβλήματα.Der Einsatz der Sportboote da möchte ich dem Berichterstatter etwas widersprechen ist nicht ganz unproblematisch.

Übersetzung bestätigt

Γι’ αυτό διαφωνώ μαζί σας σε ένα σημείο, κύριε Potočnik.Deswegen, Herr Potočnik, würde ich Ihnen in einem Punkt widersprechen: Sie haben absolute Zahlen pro Einwohner genannt.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu διαφωνώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
διαφωνώδιαφωνούμε
διαφωνείςδιαφωνείτε
διαφωνείδιαφωνούν(ε)
Imper
fekt
διαφωνούσαδιαφωνούσαμε
διαφωνούσεςδιαφωνούσατε
διαφωνούσεδιαφωνούσαν(ε)
Aoristδιαφώνησαδιαφωνήσαμε
διαφώνησεςδιαφωνήσατε
διαφώνησεδιαφώνησαν, διαφωνήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω διαφωνήσειέχουμε διαφωνήσει
έχεις διαφωνήσειέχετε διαφωνήσει
έχει διαφωνήσειέχουν διαφωνήσει
Plu
perf
ekt
είχα διαφωνήσειείχαμε διαφωνήσει
είχες διαφωνήσειείχατε διαφωνήσει
είχε διαφωνήσειείχαν διαφωνήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα διαφωνώθα διαφωνούμε
θα διαφωνείςθα διαφωνείτε
θα διαφωνείθα διαφωνούν(ε)
Fut
ur
θα διαφωνήσωθα διαφωνήσουμε
θα διαφωνήσειςθα διαφωνήσετε
θα διαφωνήσειθα διαφωνήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω διαφωνήσειθα έχουμε διαφωνήσει
θα έχεις διαφωνήσειθα έχετε διαφωνήσει
θα έχει διαφωνήσειθα έχουν διαφωνήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να διαφωνώνα διαφωνούμε
να διαφωνείςνα διαφωνείτε
να διαφωνείνα διαφωνούν(ε)
Aoristνα διαφωνήσωνα διαφωνήσουμε, να διαφωνήσομε
να διαφωνήσειςνα διαφωνήσετε
να διαφωνήσεινα διαφωνήσουν(ε)
Perfνα έχω διαφωνήσεινα έχουμε διαφωνήσει
να έχεις διαφωνήσεινα έχετε διαφωνήσει
να έχει διαφωνήσεινα έχουν διαφωνήσει
Imper
ativ
Presδιαφωνείτε
Aoristδιαφώνησεδιαφωνήστε, διαφωνήσετε
Part
izip
Presδιαφωνώντας
Perfέχοντας διαφωνήσει
InfinAoristδιαφωνήσειGriechische Definition zu διαφωνώ

διαφωνώ [δiafonó] .9α : έχω διαφορετική γνώμη, άποψη από αυτή που υποστηρίζει κάποιος ή κάποιοι άλλοι. ANT συμφωνώ: διαφωνώ απόλυτα με όσα είπες. Tα μέλη της επιτροπής διαφώνησαν σε πολλά θέματα. Δεν του ανέθεσα την αρχιτεκτονική μελέτη, γιατί διαφωνήσαμε στην τιμή. Δε διαφωνώ καθόλου, συμφωνώ απόλυτα. Επιτρέψτε μου / επιτρέψετέ μου να διαφωνήσω / λυπάμαι που θα διαφωνήσω, ευγενικός τρόπος για να διατυπώσει κάποιος τη διαφωνία του.

[λόγ. < αρχ. διαφωνῶ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback