δίχως   [dichos, thichos, dixws]

(1392)

Etymologie zu δίχως

δίχως altgriechisch δίχα


GriechischDeutsch
Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή, προκειμένου να καλύψει και την πλέον δυσμενή περίπτωση, υπολόγισε το κοινό μερίδιο αγοράς της Evergreen και της Sovello, δίχως να εκφράσει οριστική άποψη για το εν λόγω θέμα [53].Um den ungünstigsten Fall zu berücksichtigen, berechnete die Kommission daher die gemeinsamen Marktanteile von Evergreen und Sovello, ohne einen endgültigen Standpunkt in der betreffenden Frage einzunehmen [53].

Übersetzung bestätigt

Εξάλλου οι κατασκευασμένοι με διαφορετικό τρόπο συλλέκτες συστημάτων ηλιακής ενέργειας είναι μάλλον δίχως άλλο ανταλλάξιμοι [44].Außerdem sind die auf unterschiedliche Weise gefertigten Module in Solarenergiesystemen wohl ohne weiteres austauschbar [44].

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά τα τρόφιμα που διατίθενται δίχως προσυσκευασία για πώληση στον τελικό καταναλωτή και στις μονάδες ομαδικής εστίασης και τα τρόφιμα που συσκευάζονται στον τόπο της πώλησής τους κατόπιν αιτήματος του αγοραστή ή προσυσκευάζονται με προοπτική να πωληθούν αμέσως, η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 4, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται, μπορούν να καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο, μέχρι την ενδεχόμενη θέσπιση μέτρων από την Επιτροπή.Für Lebensmittel, die ohne Vorverpackung zum Verkauf an den Endverbraucher und an Gemeinschaftseinrichtungen angeboten werden, bzw. für Lebensmittel, die beim Verkauf auf Wunsch des Käufers verpackt werden, bzw. für im Hinblick auf den unmittelbaren Verkauf vorverpackte Lebensmittel kann — bis zum letztendlichen Erlass von Maßnahmen durch die Kommission — durch nationale Vorschriften festgelegt werden, worauf sich die Angaben nach Artikel 4 zu erstrecken haben und in welcher Weise sie erfolgen müssen.

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά την οδηγία 90/496/ΕΟΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει τις διατάξεις που είναι απαραίτητες για την τροποποίηση του καταλόγου των βιταμινών, των ανόργανων αλάτων και της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης, να καθορίζει την έννοια των τροφικών ινών και των αντίστοιχων μεθόδων ανάλυσης, να περιορίζει ή να απαγορεύει διατροφικούς ισχυρισμούς, να τροποποιεί και να συμπληρώνει τον κατάλογο των κατηγοριών των τροφικών ουσιών και των συντελεστών μετατροπής τους, καθώς και να καθορίζει, όσον αφορά τα τρόφιμα που διατίθενται δίχως προσυσκευασία, τους κανόνες για την έκταση των πληροφοριών καθώς και τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται.Was die Richtlinie 90/496/EWG betrifft, sollte die Kommission die Befugnis erhalten, die notwendigen Bestimmungen zur Änderung der Liste der Vitamine und Mineralstoffe sowie ihrer empfohlenen Tagesdosis, zur Festlegung einer Definition für „Ballaststoffe“ und einer diesbezüglichen Analysemethode, zur Einschränkung oder Untersagung bestimmter nährwertbezogener Angaben, zur Änderung und Ergänzung der Liste der Nährstoffgruppen mit ihren Umrechnungsfaktoren sowie zur Festlegung von Regeln hinsichtlich des Umfangs der Angaben und der Weise, in der diese Angaben für Lebensmittel ohne Vorverpackung erfolgen müssen, zu erlassen.

Übersetzung bestätigt

Όταν τα προϊόντα που βρίσκονται στην κατοχή ενός οργανισμού πληρωμών ή ενός οργανισμού παρέμβασης έχουν αποθηκευτεί σε τρίτη χώρα και επανεισάγονται εν συνεχεία στο κράτος μέλος, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο εν λόγω οργανισμός, δίχως να έχουν πωληθεί:Werden im Besitz einer Zahlstelle oder Interventionsstelle befindliche Erzeugnisse, die in einem Drittland lagern, anschließend in den Mitgliedstaat, dem diese Stellen unterstehen, wiedereingeführt, ohne verkauft zu werden, so

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu δίχως.Griechische Definition zu δίχως

δίχως [δíxos] πρόθ. : δηλώνει επιρρηματικές σχέσεις· χωρίς· συντάσσεται: 1. με αιτιατική. ANT με· δηλώνει: α. έλλειψη, στέρηση, απουσία: Πού πας δίχως παλτό; Ήρθε μόνη της δίχως τα παιδιά. || (προφ.) με την πρόθεση με: Έζησε όλη του τη ζωή με δίχως σκοτούρες. Έμεινε με δίχως φράγκο, του τέλειωσαν τα λεφτά. || με αφηρημένο ουσιαστικό ισοδυναμεί με επίθετο σύνθετο με το στερητικό α- και το ουσιαστικό: δίχως γούστο / καρδιά / μυαλό, άγουστος, άκαρδος, άμυαλος. ΦΡ το δίχως άλλο, οπωσδήποτε, ανυπερθέτως: Aύριο, το δίχως άλλο, σε περιμένω. β. εξαίρεση: Πέτυχαν έξι δίχως τους επιλαχόντες, χωρίς να υπολογιστούν οι επιλαχόντες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback