δίπλα Adv.  [dipla, thipla]

(4371)
(655)

Etymologie zu δίπλα

δίπλα διπλά διπλός Koine-Griechisch διπλός altgriechisch διπλόος / διπλοῦς δύο proto-griechisch *dúwō proto-indogermanisch *dwóh₁ (δύο)


GriechischDeutsch
M το πάχος του μυός σε χιλιοστόμετρα, το οποίο μετράται σε απόσταση 70 χιλιοστομέτρων δίπλα από τον άξονα συμμετρίας του τεμαχισμένου σφαγίου, στο ύψος μεταξύ δεύτερης και τρίτης τελευταίας πλευράς,M die Muskeldicke (in Millimeter), zwischen der zweitund drittletzten Rippe, 70 mm neben der Mittellinie des Schlachtkörpers gemessen,

Übersetzung bestätigt

χαμηλά επίπεδα εκπομπών θερμοκηπικών αερίων και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, δίπλα στο οικολογικό σήμα, ο παραγωγός δηλώνει το ελάχιστο ποσοστό ανακυκλωμένων ινών ή/και το ποσοστό των πιστοποιημένων ινών.Außerdem kann der Hersteller neben dem Umweltzeichen entweder den Mindestgehalt an rezyklierten Fasern und/oder den Prozentanteil der zertifizierten Fasern angeben.

Übersetzung bestätigt

Όταν δεν χρησιμοποιείται αντιμόνιο, ο αιτών επιτρέπεται να δηλώνει «χωρίς αντιμόνιο» (ή ισοδύναμη διατύπωση) δίπλα στο οικολογικό σήμα.Wenn kein Antimon verwendet wird, kann der Antragsteller neben dem Umweltzeichen den Vermerk „antimonfrei“ (oder einen entsprechenden Vermerk) anbringen.

Übersetzung bestätigt

Όταν περισσότερο από 95 % του βαμβακιού είναι βιολογικό, δηλαδή έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο οργανισμό ότι έχει παραχθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 απαιτήσεις για την παραγωγή και την επιθεώρηση, ο αιτών επιτρέπεται να θέσει την ένδειξη «βιολογικό βαμβάκι» δίπλα στο οικολογικό σήμα.Wenn mindestens 95 % der in einem Erzeugnis enthaltenen Baumwolle aus organischem Anbau stammen, d. h. eine Bescheinigung einer unabhängigen Kontrollstelle vorliegt, der zufolge sie entsprechend den Produktionsund Kontrollanforderungen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 erzeugt wurde, kann der Antragsteller den Vermerk „organische Baumwolle“ neben dem Umweltzeichen anbringen.

Übersetzung bestätigt

Το χρώμα του κρέατος, που προβλέπεται στο παράρτημα VI, διαπιστώνεται στην εξωτερική επιφάνεια της λάπας δίπλα στο rectus abdominis με βάση τυπικό χάρτη πίνακα χρωμάτων.Die Fleischfarbe gemäß Anhang VI wird unter Bezugnahme auf eine genormte Farbskala an der Flanke neben dem rectus abdominis festgestellt.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu δίπλα.Griechische Definition zu δίπλα

δίπλα [δípla] επίρρ. τοπ. : πολύ κοντά, στο πλάι· στο διπλανό μέρος· πλάι: 1. Mένουν δίπλα. || με επανάληψη δίπλα δίπλα, για περισσότερη έμφαση: Kαθισμένοι δίπλα δίπλα. Tα σπίτια μας είναι δίπλα δίπλα, κολλητά. Σταθείτε δίπλα δίπλα να σας μετρήσω, να δω ποιος είναι πιο ψηλός. (έκφρ.) έχω κπ. από δίπλα / κοντά, τον έχω υπό παρακολούθηση, δεν τον αφήνω μόνο του. ΦΡ (λαϊκ.) την κόβω / την πέφτω δίπλα, την αράζω, κοιμάμαι. του / της την πέφτω* από δίπλα. παίρνω δίπλα τα βουνά, περιπλανιέμαι. || με την πρόθεση από: Ξαφνικά όρμηξαν από δίπλα δύο σκυλιά. Δανείστηκε από δίπλα ψωμί, από αυτούς που μένουν στο διπλανό σπίτι. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback