δέκα Adj.  [deka, theka]

(10854)

Etymologie zu δέκα

δέκα altgriechisch δέκα


GriechischDeutsch
Η Επιτροπή θεωρεί ότι το πλεονέκτημα της πρώτης διευκόλυνσης ρευστότητας ύψους [> 1] δισεκατ. ευρώ σε διάστημα δέκα μηνών (Ιανουάριος έως Οκτώβριος 2008) αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε [> 300] μονάδες βάσης.Die Kommission geht somit davon aus, dass der Vorteil der ersten Liquiditätslinie in Höhe von [> 1] Mrd. EUR bei einem Zeitraum von zehn Monaten (Januar bis Oktober 2008) durchschnittlich [> 300] Basispunkten entspricht.

Übersetzung bestätigt

Με συνολικό ισολογισμό 360 δισεκατ. ευρώ (τελευταία ενημέρωση: 31 Δεκεμβρίου 2006) ανήκει στις δέκα μεγαλύτερες τράπεζες της Γερμανίας.Sie gehört mit einer Bilanzsumme von insgesamt 360 Mrd. EUR (Stand: 31.12.2006) zu den zehn größten Banken in Deutschland.

Übersetzung bestätigt

Αυτή η ακέραιη τιμή πρέπει να παρέχεται σε συγκεκριμένο αριθμό ημερών και στο πλαίσιο των σημερινών προδιαγραφών ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι μεγαλύτερη ή ίση με 3653 (πράγμα που σημαίνει ότι η εφαρμογή TSL του TL των κρατών μελών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιέχει πληροφορίες ιστορικού για τουλάχιστον δέκα χρόνια).Dieser ganzzahlige Wert ist als Anzahl der Tage anzugeben und MUSS im Zusammenhang mit den vorliegenden Spezifikationen größer oder gleich 3653 sein (d. h., dass die TSL-Implementierungen der TLs der Mitgliedstaaten historische Informationen enthalten MÜSSEN, die mindestens zehn Jahre zurückgehen).

Übersetzung bestätigt

Κατά τη χρήση συνδυασμών, το CS-VIS πραγματοποιεί επαναληπτικές επαληθεύσεις μεταξύ των δακτυλικών αποτυπωμάτων πηγής (ένα, δύο, τρία ή τέσσερα) και όλων των υποψήφιων δακτυλικών αποτυπωμάτων που είναι διαθέσιμα (το ανώτερο δέκα) είτε μέχρι να υπάρξει θετική επαλήθευση είτε μέχρι να εξεταστούν όλα τα υποψήφια δακτυλικά αποτυπώματα χωρίς να υπάρξει θετική επαλήθευση.Bei Permutationen wird ein Fingerabdruck bzw. werden mehrere (zwei, drei oder vier) Fingerabdrücke im CS-VIS mit den im System gespeicherten Abdrücken der (meist zehn) Finger abgeglichen, bis beim Abgleich mit allen in Frage kommenden Fingerabdrücken eine Übereinstimmung festgestellt werden konnte oder ausgeschlossen wird.

Übersetzung bestätigt

Οι επιστροφές πραγματοποιούνται με μηνιαία κράτηση από τις αποδοχές του υπαλλήλου· πρέπει να έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους εντός δέκα μηνών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο χορηγήθηκε η προκαταβολή.Zur Rückzahlung derartiger Darlehen wird binnen eines Zeitraums von bis zu zehn Monaten ab dem Ende des Monats, in dem der Vorschuss gewährt wurde, ein entsprechender Betrag von den Dienstbezügen einbehalten.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu δέκα.Griechische Definition zu δέκα

δέκα [δéka] (άκλ.) αριθμτ. επίθ. απόλ. : 1. που δηλώνει ένα σύνολο από δέκα (10) μονάδες: Tο βιβλίο χωρίζεται σε δέκα κεφάλαια. Ο πόλεμος της Tροίας κράτησε δέκα χρόνια. δέκα χιλιάδες / εκατομμύρια. Οι δέκα εντολές. Οι δέκα πληγές του Φαραώ. ΠAΡ Kάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρει*. || (αντί του τακτικού δέκατος): Άνοιξε το βιβλίο στη σελίδα δέκα, στη δέκατη σελίδα. Θα έρθει στις δέκα του μηνός, τη δέκατη μέρα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback