δέκα    [deka, theka]

(10854)

Etymologie zu δέκα

δέκα altgriechisch δέκα


GriechischDeutsch
Η Επιτροπή θεωρεί ότι το πλεονέκτημα της πρώτης διευκόλυνσης ρευστότητας ύψους [> 1] δισεκατ. ευρώ σε διάστημα δέκα μηνών (Ιανουάριος έως Οκτώβριος 2008) αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε [> 300] μονάδες βάσης.Die Kommission geht somit davon aus, dass der Vorteil der ersten Liquiditätslinie in Höhe von [> 1] Mrd. EUR bei einem Zeitraum von zehn Monaten (Januar bis Oktober 2008) durchschnittlich [> 300] Basispunkten entspricht.
Με συνολικό ισολογισμό 360 δισεκατ. ευρώ (τελευταία ενημέρωση: 31 Δεκεμβρίου 2006) ανήκει στις δέκα μεγαλύτερες τράπεζες της Γερμανίας.Sie gehört mit einer Bilanzsumme von insgesamt 360 Mrd. EUR (Stand: 31.12.2006) zu den zehn größten Banken in Deutschland.
Αυτή η ακέραιη τιμή πρέπει να παρέχεται σε συγκεκριμένο αριθμό ημερών και στο πλαίσιο των σημερινών προδιαγραφών ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι μεγαλύτερη ή ίση με 3653 (πράγμα που σημαίνει ότι η εφαρμογή TSL του TL των κρατών μελών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιέχει πληροφορίες ιστορικού για τουλάχιστον δέκα χρόνια).Dieser ganzzahlige Wert ist als Anzahl der Tage anzugeben und MUSS im Zusammenhang mit den vorliegenden Spezifikationen größer oder gleich 3653 sein (d. h., dass die TSL-Implementierungen der TLs der Mitgliedstaaten historische Informationen enthalten MÜSSEN, die mindestens zehn Jahre zurückgehen).
Κατά τη χρήση συνδυασμών, το CS-VIS πραγματοποιεί επαναληπτικές επαληθεύσεις μεταξύ των δακτυλικών αποτυπωμάτων πηγής (ένα, δύο, τρία ή τέσσερα) και όλων των υποψήφιων δακτυλικών αποτυπωμάτων που είναι διαθέσιμα (το ανώτερο δέκα) είτε μέχρι να υπάρξει θετική επαλήθευση είτε μέχρι να εξεταστούν όλα τα υποψήφια δακτυλικά αποτυπώματα χωρίς να υπάρξει θετική επαλήθευση.Bei Permutationen wird ein Fingerabdruck bzw. werden mehrere (zwei, drei oder vier) Fingerabdrücke im CS-VIS mit den im System gespeicherten Abdrücken der (meist zehn) Finger abgeglichen, bis beim Abgleich mit allen in Frage kommenden Fingerabdrücken eine Übereinstimmung festgestellt werden konnte oder ausgeschlossen wird.
Οι επιστροφές πραγματοποιούνται με μηνιαία κράτηση από τις αποδοχές του υπαλλήλου· πρέπει να έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους εντός δέκα μηνών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο χορηγήθηκε η προκαταβολή.Zur Rückzahlung derartiger Darlehen wird binnen eines Zeitraums von bis zu zehn Monaten ab dem Ende des Monats, in dem der Vorschuss gewährt wurde, ein entsprechender Betrag von den Dienstbezügen einbehalten.

Synonyme zu δέκα

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie δέκα

Deutsche Synonyme zu δέκα

Noch keine deutschen Synonyme


Grammatik

Noch keine Grammatik zu δέκα.Griechische Definition zu δέκα

δέκα [δéka] (άκλ.) αριθμτ. επίθ. απόλ. : 1. που δηλώνει ένα σύνολο από δέκα (10) μονάδες: Tο βιβλίο χωρίζεται σε δέκα κεφάλαια. Ο πόλεμος της Tροίας κράτησε δέκα χρόνια. δέκα χιλιάδες / εκατομμύρια. Οι δέκα εντολές. Οι δέκα πληγές του Φαραώ. ΠAΡ Kάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρει*. || (αντί του τακτικού δέκατος): Άνοιξε το βιβλίο στη σελίδα δέκα, στη δέκατη σελίδα. Θα έρθει στις δέκα του μηνός, τη δέκατη μέρα. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback