{η}  βαρύτητα Subst.  [varitita, barythta]

{die}    Subst.
(391)
{die}    Subst.
(171)
{die}    Subst.
(83)

Etymologie zu βαρύτητα

βαρύτητα (λόγιο) altgriechisch βαρύτης von αιτιατική [[τήν|τὴν}} βαρύτητα.


GriechischDeutsch
τη φυγοκέντρηση ή τη διήθηση, με την προϋπόθεση ότι, για τον χωρισμό του λαδιού από τα στερεά συστατικά του, δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο «μηχανική δύναμη», όπως η βαρύτητα, η πίεση ή η φυγόκεντρη δύναμη, αποκλειομένης κάθε μεθόδου διήθησης με απορρόφηση και κάθε άλλης φυσικής ή χημικής μεθόδου·Abschleudern (Zentrifugieren) oder auch Filtrieren, bei dem zur Trennung der Öle von festen Bestandteilen nur „mechanische“ Kräfte, wie Schwerkraft, Druck oder Fliehkraft, jedoch keine adsorptiv wirkenden Filterhilfsmittel oder andere physikalische oder chemische Verfahren angewendet worden sind.

Übersetzung bestätigt

τη φυγοκέντρηση ή τη διήθηση, με την προϋπόθεση ότι, για το χωρισμό του λαδιού από τα στερεά συστατικά του, δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο «μηχανική δύναμη», όπως η βαρύτητα, η πίεση ή η φυγόκεντρη δύναμη, αποκλειομένης κάθε μεθόδου διήθησης με απορρόφηση και κάθε άλλης φυσικής ή χημικής μεθόδου·Abschleudern (Zentrifugieren) oder auch Filtrieren, bei dem zur Trennung der Öle von festen Bestandteilen nur „mechanische“ Kräfte, wie Schwerkraft, Druck oder Fliehkraft, jedoch keine adsorptiv wirkenden Filterhilfsmittel oder andere physikalische oder chemische Verfahren angewendet worden sind.

Übersetzung bestätigt

Ιζηματογενές υλικό απροσδιόριστης κατάστασης ενοποίησης στο οποίο τουλάχιστον το 50 τοις εκατό των σωματιδίων που το αποτελούν προήλθαν από διάβρωση, αποσάθρωση ή μαζική εξάντληση προϋπαρχόντων γαιωδών υλικών και μεταφέρθηκαν στον τόπο της απόθεσης από μηχανικούς παράγοντες, όπως τα ύδατα, ο άνεμος, ο πάγος και η βαρύτητα.Sedimentmaterial von unbestimmtem Verfestigungszustand, dessen Partikel zu mindestens 50 % durch Erosion, Verwitterung oder Massenbewegung bereits vorhandener Erdmaterialien (EarthMaterial) entstanden und mechanisch (durch Wasser, Wind, Eis oder Schwerkraft) zur Ablagerungsstelle transportiert worden sind.

Übersetzung bestätigt

βαρύτηταSchwerkraft

Übersetzung bestätigt

ως «ενεργό τεχνολογικό προϊόν» νοείται κάθε τεχνολογικό προϊόν του οποίου η λειτουργία εξαρτάται από πηγή ενέργειας πλην της ενέργειας που παράγει το ανθρώπινο σώμα για τον σκοπό αυτόν ή η βαρύτητα και το οποίο λειτουργεί με την αλλαγή της πυκνότητας ή τη μετατροπή της εν λόγω ενέργειας.„aktives Produkt“ bezeichnet ein Produkt, dessen Betrieb von einer Energiequelle mit Ausnahme der für diesen Zweck durch den menschlichen Körper oder durch die Schwerkraft erzeugten Energie abhängig ist und das mittels Änderung der Dichte oder Umwandlung dieser Energie wirkt.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu βαρύτητα

βαρύτητα η [varítita] : 1. η ιδιότητα που έχει ο βαρύς. ANT ελαφρότητα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback