βαραίνω Verb  [vareno, barainw]

(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu βαραίνω

βαραίνω mittelgriechisch βαραίνω altgriechisch βαρύνω βαρύς


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu βαραίνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
βαραίνωβαραίνουμε, βαραίνομε
βαραίνειςβαραίνετε
βαραίνειβαραίνουν(ε)
Imper
fekt
βάραιναβαραίναμε
βάραινεςβαραίνατε
βάραινεβάραιναν, βαραίναν(ε)
Aoristβάρυναβαρύναμε
βάρυνεςβαρύνατε
βάρυνεβάρυναν, βαρύναν(ε)
Per
fekt
έχω βαρύνειέχουμε βαρύνει
έχεις βαρύνειέχετε βαρύνει
έχει βαρύνειέχουν βαρύνει
Plu
per
fekt
είχα βαρύνειείχαμε βαρύνει
είχες βαρύνειείχατε βαρύνει
είχε βαρύνειείχαν βαρύνει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα βαραίνωθα βαραίνουμε, θα βαραίνομε
θα βαραίνειςθα βαραίνετε
θα βαραίνειθα βαραίνουν(ε)
Fut
ur
θα βαρύνωθα βαρύνουμε, θα βαρύνομε
θα βαρύνειςθα βαρύνετε
θα βαρύνειθα βαρύνουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω βαρύνειθα έχουμε βαρύνει
θα έχεις βαρύνειθα έχετε βαρύνει
θα έχει βαρύνειθα έχουν βαρύνει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να βαραίνωνα βαραίνουμε, να βαραίνομε
να βαραίνειςνα βαραίνετε
να βαραίνεινα βαραίνουν(ε)
Aoristνα βαρύνωνα βαρύνουμε, να βαρύνομε
να βαρύνειςνα βαρύνετε
να βαρύνεινα βαρύνουν(ε)
Perfνα έχω βαρύνεινα έχουμε βαρύνει
να έχεις βαρύνεινα έχετε βαρύνει
να έχει βαρύνεινα έχουν βαρύνει
Imper
ativ
Presβάραινεβαραίνετε
Aoristβάρυνεβαρύνετε
Part
izip
Presβαραίνοντας
Perfέχοντας βαρύνει
InfinAoristβαρύνειGriechische Definition zu βαραίνω

βαραίνω [varéno] .4α : 1. πιέζω κπ. ή κτ. με το βάρος μου: Tον βάραινε το φορτίο που κουβαλούσε. Mε βαραίνουν αυτά τα ρούχα, θα τα βγάλω. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback