{το}  βαγόνι Subst.  [vagoni, varoni, bagoni]

{der}    Subst.
(155)
{der}    Subst.
(111)
(39)
{der}    Subst.
(10)

Etymologie zu βαγόνι

βαγόνι italienisch vagone


GriechischDeutsch
Σύμφωνα με το προσάρτημα CUV (Uniform Rules concerning Contracts of Use of Vehicles in International Rail Traffic — Ενιαίοι κανόνες για συμβάσεις χρήσης οχημάτων στη διεθνή σιδηροδρομική κυκλοφορία) της σύμβασης αυτής, οι κάτοχοι δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να τηρούν μητρώο για τα βαγόνια τους σε σιδηροδρομική επιχείρηση.Gemäß den CUV (Einheitliche Rechtsvorschriften für Verträge über die Verwendung von Wagen im internationalen Eisenbahnverkehr), die diesem als Anhang beigefügt sind, sind die Fahrzeughalter nicht mehr verpflichtet, ihre Fahrzeuge bei einem Eisenbahnunternehmen zu registrieren.

Übersetzung bestätigt

Τα βυτιοφόρα βαγόνια που έχουν κατασκευασθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1997 ή έπειτα από την ημερομηνία αυτή και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, έχουν όμως κατασκευασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 96/49/ΕΚ οι οποίες ίσχυαν κατά την κατασκευή τους, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στις εγχώριες μεταφορές.Am oder nach dem 1. Januar 1997 gebaute Tanks und Wagen, die nicht dieser Richtlinie entsprechen, deren Herstellung aber den zum Zeitpunkt ihres Baus geltenden Anforderungen der Richtlinie 96/49/EG genügt, dürfen weiterhin für innerstaatliche Beförderungen verwendet werden.

Übersetzung bestätigt

Εντός του εδάφους του, κάθε κράτος μέλος δύναται να επιτρέπει τη χρήση βυτιοφόρων βαγονιών που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, έχουν κατασκευασθεί όμως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 1996, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα βυτιοφόρα βαγόνια διατηρούνται στα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας.Jeder Mitgliedstaat kann in seinem Gebiet die Benutzung von Wagen und Kesselwagen gestatten, die vor dem 1. Januar 1997 gebaut wurden, wenn sie zwar nicht dieser Richtlinie entsprechen, aber nach den am 31. Dezember 1996 geltenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften gebaut wurden, sofern diese Tanks und Fahrzeuge auf dem erforderlichen Sicherheitsstand gehalten werden.

Übersetzung bestätigt

Εντός του εδάφους του, κάθε κράτος μέλος δύναται να επιτρέπει τη χρήση βυτιοφόρων βαγονιών περιτυπώματος 1520/1524 mm που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2005 και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, έχουν όμως κατασκευασθεί σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ στην SMGS ή τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας του συγκεκριμένου κράτους μέλους, που ίσχυαν την 30ή Ιουνίου 2005, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα βαγόνια διατηρούνται στα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας.Jeder Mitgliedstaat kann auf seinem Hoheitsgebiet die Benutzung von Wagen und Kesselwagen mit einer Spurweite von 1520/1524 mm gestatten, die vor dem 1. Juli 2005 gebaut wurden, wenn sie zwar nicht dieser Richtlinie entsprechen, aber nach Anhang II des SMGS oder nach den am 30. Juni 2005 geltenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats gebaut wurden, sofern diese Tanks und Fahrzeuge auf dem erforderlichen Sicherheitsstand gehalten werden.

Übersetzung bestätigt

Βαγόνια, δεξαμενές, ισοθερμικά βαγόνια..., βαγόνια καλυμμένα ή κλειστάSchienengebundene Güterwagen, Kesselwagen und dgl., wärmeisolierte Wagen und Kühlwagen und andere gedeckte und geschlossene Güterwagen

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu βαγόνι

βαγόνι το [vaγóni] : 1. το καθένα από τα οχήματα αμαξοστοιχίας: Tαξιδέψαμε με το ίδιο τρένο, αλλά σε διαφορετικό βαγόνι. βαγόνι α' / β' θέσεως. βαγόνι ψυγείο. βαγόνι για αποσκευές / για εμπορεύματα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback