αφής   [afis, afhs]

(28)
(1)
(0)

GriechischDeutsch
Σύμφωνα με την απόφαση «Aéroports de Paris», αφής στιγμής ένα αεροδρόμιο ασκεί οικονομικές δραστηριότητες, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος του ή του τρόπου με τον οποίο χρηματοδοτείται, αποτελεί επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, και, συνεπώς, εφαρμόζονται οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων [30].Nach der „Aéroports de Paris“-Entscheidung gilt also, dass wenn ein Flughafen wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, er unabhängig von seiner Rechtsform und der Art seiner Finanzierung ein Unternehmen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellt und folglich die Vertragsvorschriften für staatliche Beihilfen zur Anwendung gelangen [30].

Übersetzung bestätigt

Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το παιχνίδι βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 και στο παράρτημα ΙΙ. 6. Οσάκις ενδείκνυται, λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει ένα παιχνίδι, οι εισαγωγείς διενεργούν, χάριν προστασίας της υγείας και της ασφαλείας των καταναλωτών, δοκιμές με δειγματοληψία στα παιχνίδια που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και, εφόσον απαιτείται, διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια και τις αποσύρσεις παιχνιδιών, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνές τους. 7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται προς τη σχετική κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του παιχνιδιού, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Περαιτέρω, οσάκις το παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο το παιχνίδι και παρέχουν λεπτομέρειες, ιδίως για τη μη συμμόρφωση και για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. 8. Οι εισαγωγείς διατηρούν, για περίοδο 10 ετών αφής διατεθεί το παιχνίδι στην αγορά, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να καταστεί διαθέσιμος στις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματός τους.Außerdem unterrichten die Hersteller, wenn mit dem Spielzeug Gefahren verbunden sind, unverzüglich die zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen sie das Spielzeug auf dem Markt bereitgestellt haben, darüber und machen dabei ausführliche Angaben, insbesondere über die Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο ήταν, εκ πρώτης όψεως, επιλεκτικό μέτρο, αφής στιγμής φαινόταν να παρέχει τη δυνατότητα –αλλά μόνον στα εκκλησιαστικά ιδρύματα και στους ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους– της διατήρησης του καθεστώτος μη εμπορικής οντότητας ακόμη και σε περίπτωση που έπαυαν να θεωρούνται πλέον μη εμπορικές οντότητες.Die Kommission zog die Schlussfolgerung, dass die Maßnahme auf den ersten Blick selektiv ist, da sie allerdings nur kirchlichen Einrichtungen und Amateursportvereinen die Möglichkeit zu bieten schien, ihren nichtgewerblichen Status beizubehalten, selbst wenn sie nicht mehr länger als nichtgewerbliche Einrichtungen angesehen wurden.

Übersetzung bestätigt

Αν εφαρμόζεται ένθετη απεικόνιση, το δελτίο προϊόντος εμφανίζεται με την πρώτη επιλογή (κλικ) με το ποντίκι ή την πρώτη κύλιση (roll-over) του ποντικιού πάνω στον σύνδεσμο ή την πρώτη επέκταση του συνδέσμου σε οθόνη αφής.».der alternative Text für die Grafik, der anzuzeigen ist, wenn das Etikett nicht angezeigt werden kann, gibt die Energieeffizienzklasse des Produkts in einer Schriftgröße an, die der des Preises entspricht.

Übersetzung bestätigt

Αν εφαρμόζεται ένθετη απεικόνιση, η ετικέτα εμφανίζεται με την πρώτη επιλογή (κλικ) με το ποντίκι ή την πρώτη κύλιση (roll-over) του ποντικιού πάνω στην εικόνα ή την πρώτη επέκταση της εικόνας σε οθόνη αφής.„alternativer Text“ bezeichnet einen Text, der als Alternative zu einer Grafik bereitgestellt wird und die Darstellung von Informationen in nicht grafischer Form ermöglicht, wenn Anzeigegeräte die Grafik nicht wiedergeben können, oder der als Hilfe für die Barrierefreiheit dient, z. B. als Eingabe für Sprachsynthese-Anwendungen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
αφησμός

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αφής.Griechische Definition zu αφής

αφής, σύνδ., βλ. . [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback