{το}  αρχαία Subst.  [archea, arxaia]

{das}    Subst.
(15)

Etymologie zu αρχαία

αύριο θα γράψουμε διαγώνισμα στα αρχαία


GriechischDeutsch
Εκτός από τα Λατινικά, την ίδια περίοδο διδάσκονταν επίσης τα αρχαία Ελληνικά.Neben Latein wurde jetzt auch Altgriechisch unterrichtet.

Übersetzung nicht bestätigt

Ας αντιληφθούμε πως, όπως είπε στην αρχαία ελληνική και ένας από τους μεγάλους της αρχαίας Ελλάδας, ο Δημοσθένης: "... δει δη χρημάτων και άνευ τούτων ουδέν έστιν γενέσθαι των δεόντων...".Nehmen wir zur Kenntnis, was auf Altgriechisch einer der Großen des antiken Griechenlands, Demosthenes, gesagt hat: "... Offenbar bedarf man des Geldes, denn ohne dieses kann Nichts, von dem was nötig ist, erreicht werden... "

Übersetzung bestätigt

Στην Ολομέλεια προ μηνών, εν όψει του έτους γλωσσών, είχε εγκριθεί ομοφώνως μία έκθεση του κ. Graηa Moura στην οποία περιελαμβάνετο η σύσταση να διδάσκονται σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στην μέση εκπαίδευση, τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά ως μητέρες γλώσσες των σημερινών γλωσσών, προκειμένου η εκμάθηση των σημερινών γλωσσών να γίνεται εις βάθος και σωστότερα.Vor einigen Monaten hat das Plenum angesichts des Jahres der Sprachen einstimmig den Bericht von Herrn Graça Moura angenommen, in dem die Empfehlung enthalten ist, in allen Mitgliedstaaten der europäischen Union in der Sekundarstufe Altgriechisch und Latein als die Ursprungssprachen unserer Gegenwartssprachen zu unterrichten, damit die letzteren gründlicher und korrekter gelernt werden können.

Übersetzung bestätigt

Τούτου λεχθέντος, δεν είναι δεδομένο ότι μαθήματα, όπως τα αρχαία ελληνικά, τα λατινικά, η ιστορία, η αρχαιολογία και η γλωσσολογία, δεν σχετίζονται με την αγορά εργασίας.Andererseits bedeutet das nicht, dass Fächer wie Altgriechisch, Latein, Geschichte, Archäologie und Sprachwissenschaften nichts mit dem Arbeitsmarkt zu tun haben.

Übersetzung bestätigt

Δεδομένης της πρόθεσης της Επιτροπής να καθορίσει ευρωπαϊκό δείκτη γλωσσικών γνώσεων για τις πέντε ευρέως ομιλούμενες γλώσσες, ερωτάται η Επιτροπή κατά πόσο προτίθεται να συμπεριλάβει τη λατινική και την αρχαία ελληνική γλώσσα στο πρόγραμμα στοχευμένης εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών, καθώς αυτές αποτελούν τα θεμέλια των ευρωπαϊκών γλωσσών και πολλές λέξεις τους χρησιμοποιούνται σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, ανεξαρτήτως καταγωγής τους.Die Kommission hat ihre Absicht bekundet, einen Europäischen Indikator für Sprachenkompetenz für die fünf am meisten gesprochenen Sprachen zu entwickeln. Kann die Kommission in diesem Zusammenhang mitteilen, ob sie Latein und Altgriechisch in das Programm für die Erlernung europäischer Sprachen aufnehmen wird, angesichts der Tatsache, dass diese beiden Sprachen die Grundlagen der europäischen Sprachen bilden und dass zahlreiche lateinische und griechische Wörter in allen europäischen Sprachen unabhängig von ihrem Ursprung verwendet werden?

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu αρχαία

PluralSingular 1Singular 2Plural
Nominativ(das) Altgriechischdas Altgriechische
Genitiv(des) Altgriechisch
(des) Altgriechischs
des Altgriechischen
Dativ(dem) Altgriechischdem Altgriechischen
Akkusativ(das) Altgriechischdas AltgriechischeGriechische Definition zu αρχαία

αρχαία ελληνικά [arçéa edivniká] τα, (L)

ancient Greek language, Greek (syn τα αρχαία, αρχαιοελληνικά):
έδωσε το δικαίωμα στους διπλωματούχους μιας άλλης εντελώς επιστήμης να διδάσκουν τα αρχαία ελληνικά (Kakridis)
[cpd of αρχαία & ελληνικά]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback