{η}  αξία Subst.  [aksia]

{der}    Subst.
(9559)

Etymologie zu αξία

αξία altgriechisch ἀξία


GriechischDeutsch
Η αξία αυτή θα ήταν χαμηλότερη από τη χρηματιστηριακή αξία της ΙΚΒ και μάλιστα χαμηλότερη από τη χρηματιστηριακή αξία της 27ης Ιουλίου 2007.Dieser Wert sei niedriger gewesen als der Börsenwert der IKB und sogar niedriger als der Börsenwert vom 27. Juli 2007.

Übersetzung bestätigt

Η λογιστική αξία κατά ΔΠΧΑ αντικατοπτρίζει την τρέχουσα τιμή αγοράς (mark-to-market) μιας θέσης ενεργητικού εντός χαρτοφυλακίου.Der IFRS-Buchwert spiegelt den Mark-to-Market-Wert einer Aktivposition in einem Portfolio wider.

Übersetzung bestätigt

Ακόμη και αν η λογιστική αξία της ΙΚΒ ανερχόταν πράγματι σε 620 εκατ. ευρώ, η Επιτροπή υπέδειξε ότι η πορεία της μετοχής της ΙΚΒ ήδη πριν από την παρέμβαση της KfW είχε πέσει σημαντικά, σε σημείο που η αξία της συμμετοχής της KfW στην IKB τη χρονική στιγμή της παρέμβασης δεν αντιστοιχούσε κατά πάσα πιθανότητα στην εν λόγω λογιστική αξία.Auch wenn der Buchwert der IKB in der Tat 620 Mio. EUR betrug, wies die Kommission bereits in der Einleitungsentscheidung darauf hin, dass der Kurs der IKB-Aktie schon vor der KfW-Intervention deutlich gefallen war, so dass der Wert der Beteiligung der KfW an der IKB zum Zeitpunkt der Intervention höchstwahrscheinlich nicht diesem Buchwert entsprach.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, η IKB πρόκειται να διαχωριστεί από ορισμένες μη στρατηγικές θέσεις ενεργητικού αξίας 1,7 δισεκατ. ευρώ (αξία ισολογισμού στις 31 Μαρτίου 2007).Des Weiteren wird sich die IKB von bestimmten nicht strategischen Aktivpositionen im Wert von 1,7 Mrd. EUR (Bilanzwert per 31. März 2007) trennen.

Übersetzung bestätigt

Λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης της αγοράς υποθηκών στον τομέα των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου στις ΗΠΑ και, ως επακόλουθη συνέπεια, λόγω της υποτίμησης των εξασφαλισμένων με απαιτήσεις ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου βάσει της βαθμολογίας των φορέων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, έχασαν αξία οι διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς.Aufgrund der anhaltenden Krise auf dem US-amerikanischen Hypothekenmarkt im Subprime-Bereich und als direkte Folge der Herabstufung von durch Subprime-Forderungen unterlegten Wertpapieren durch die Rating-Agenturen verloren bestimmte in diesem Marktsegment gehandelte Papiere an Wert.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu αξία.

Griechische Definition zu αξία

αξία η [aksia] : 1. το σύνολο των θετικών ιδιοτήτων ενός ανθρώπου, χάρη στις οποίες τον εκτιμούν οι άλλοι και θεωρούν τη συμβολή του στον πνευματικό, κοινωνικό ή επαγγελματικό τομέα σημαντική: Άνθρωπος με μεγάλη επιστημονική αξία. H αξία του στρατηγού φαίνεται στον πόλεμο, ικανότητα. Είναι άνθρωπος μεγάλης αξίας. Πήρε το άριστα με την αξία του, επάξια, όχι χαριστικά. (λόγ. έκφρ.) κατ΄ αξία(ν), επάξια, με την αξία του. || Mετάλλιο στρατιωτικής αξίας, που απονέμεται σε όσους διακρίθηκαν στον πόλεμο. α2. άνθρωπος που έχει αξία: Οι αξίες διακρίνονται στη ζωή. β. η σημασία, η σπουδαιότητα που έχει κτ. για τον άνθρωπο: Tην αξία της υγείας την εκτιμούμε όταν τη χάσουμε. Δε δίνει καμιά αξία στη ζωή του / στην περιουσία του. H φιλία δεν έχει γι΄ αυτόν καμιά αξία. Mη δίνεις αξία σε όσα λέει, μην τα υπολογίζεις. Aυτό το κόσμημα έχει για μένα συναισθηματική αξία, γιατί το φορούσε η μητέρα μου. || (απρόσ.): Έχει αξία να…, αξίζει: αξία έχει να αποχτήσεις δύναμη και να χάσεις τους φίλους σου; || χρησιμότητα: H αξία μιας ιστορικής πηγής / μιας μεθόδου. γ. το υψηλό ποιοτικό επίπεδο που χαρακτηρίζει κάποια ανθρώπινη δημιουργία: Έργο μεγάλης λογοτεχνικής / καλλιτεχνικής / επιστημονικής αξίας. δ. (συνήθ. πληθ.) για κτ. που αναγνωρίζεται από τα άτομα ή από την κοινωνία ως ωφέλιμο και καλό από ηθική, πνευματική ή υλική άποψη και που χρησιμοποιείται ως μέτρο των πράξεων ή γίνεται αντικείμενο των επιδιώξεων του ανθρώπου: H νεολαία πρέπει να πιστεύει σε πνευματικές αξίες. Στη ζωή του αγωνίστηκε μόνο για υλικές αξίες. Kοινωνικές / ανθρωπιστικές / θρησκευτικές αξίες. Οι αιώνιες αξίες της χριστιανικής θρησκείας. Στην εποχή μας αμφισβητήθηκαν πολλές αξίες. H ελευθερία και η δικαιοσύνη κατέχουν τις πρώτες θέσεις στην κλίμακα των αξιών. Kάθε ιστορική περίοδος αναπτύσσει το δικό της σύστημα αξιών. Επιστήμη των αξιών, αξιολογία. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback