{το}  ανάστημα Subst.  [anastima, anasthma]

{die}    Subst.
(7)
{das}    Subst.
(7)

Buchtip

Etymologie zu ανάστημα

ανάστημα altgriechisch ἀνάστημα


GriechischDeutsch
Σύμφωνα με τη σημείωση 4 α) του κεφαλαίου 62, το εν λόγω είδος δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως ένδυμα για «βρέφη» δεδομένου ότι δεν έχει σχεδιαστεί για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα και συνεπώς αποκλείεται η κατάταξη στη δασμολογική κλάση 6209.Gemäß Anmerkung 4 a zu Kapitel 62 kann die Ware nicht als Kleidung für Kleinkinder angesehen werden, weil sie für Kinder mit einer Körpergröße von mehr als 86 cm bestimmt ist. Daher ist eine Einreihung in Position 6209 ausgeschlossen.

Übersetzung bestätigt

οι όροι «ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη» εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπάργανα·Der Begriff „Kleidung und Bekleidungszubehör für Kleinkinder“ umfasst Waren für Kleinkinder mit einer Körpergröße von 86 cm oder weniger; er bezieht sich auch auf Windeln für Kleinkinder;

Übersetzung bestätigt

με τον όρο «ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη» νοούνται τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα·Der Begriff „Kleidung und Bekleidungszubehör für Kleinkinder“ umfasst Waren für Kleinkinder mit einer Körpergröße von 86 cm oder weniger;

Übersetzung bestätigt

«Μέγεθος»: το ανάστημα του παιδιού για το οποίο έχει σχεδιαστεί και εγκριθεί το σύστημα συγκράτησης παιδιών.„Größe“ die Körpergröße des Kindes, für die das Kinderrückhaltesystem ausgelegt und genehmigt ist.

Übersetzung bestätigt

Τα σημαντικότερα από αυτά είναι χαμηλό ανάστημα, μεγάλο κεφάλι και δυσκολία στην κίνηση.Die auffälligsten Symptome sind geringe Körpergröße, ein großer Kopf und Bewegungsstörungen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ανάστημα

ανάστημα το [anástima] : 1α.το ύψος του ανθρώπου, η απόσταση δηλαδή από το πέλμα ως την κορυφή του κρανίου: Kοντό / μέτριο / κανονικό / ψηλό / γιγάντιο ανάστημα. Aντρικό / γυναικείο ανάστημα. Οι Kινέζοι είναι άνθρωποι μέτριου αναστήματος. Έχω ανάστημα, είμαι ψηλός. β. (για ζώο) η απόσταση από το πέλμα ως την κορυφή της ράχης: Άλογο μέτριου αναστήματος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback