{η}  ανάκληση Subst.  [anaklisi, anaklhsh]

{der}    Subst.
(147)
{die}    Subst.
(6)
(0)

Etymologie zu ανάκληση

ανάκληση (λόγιο) altgriechisch ἀνάκλη(σις) (επίκληση θεότητας, αποχώρηση) + -ση ἀνακαλέω-ἀνακαλῶ και Lehnbedeutung von englisch recall και τη französisch rappel.[1]


GriechischDeutsch
Το γαλλικό διάταγμα επιβάλλει επίσης την ανάκληση όλων των καθισμάτων και των υποδημάτων τα οποία περιέχουν, ή των οποίων η συσκευασία περιέχει, ορατό DMF.In dem Erlass ist darüber hinaus der Rückruf aller Sitzmöbel und Schuhe vorgeschrieben, die selbst sichtbar DMF enthalten oder deren Verpackungen diesen chemischen Stoff sichtbar aufweisen.

Übersetzung bestätigt

«ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος που έχει ήδη καταστεί διαθέσιμο στον τελικό χρήστη·Rückruf“: jede Maßnahme, die auf Erwirkung der Rückgabe eines dem Endverbraucher bereits bereitgestellten Produkts abzielt;

Übersetzung bestätigt

Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν τα κατάλληλα μέσα προστασίας ενώπιον των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων για τα ληφθέντα από τις αρμόδιες αρχές μέτρα, τα οποία περιορίζουν την διάθεση στην αγορά ή επιβάλλουν την απόσυρση ή την ανάκληση κάποιου προϊόντος.Die Mitgliedstaaten haben zu gewährleisten, dass bei den zuständigen Gerichten bzw. Rechtsbehelfsstellen geeignete Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen der zuständigen Behörden eingelegt werden können, durch die das Inverkehrbringen eines Produktes beschränkt oder seine Rücknahme vom Markt oder sein Rückruf angeordnet wird.

Übersetzung bestätigt

«ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τελικού χρήστη·Rückruf“: jede Maßnahme, die auf Erwirkung der Rückgabe eines dem Endverbraucher bereits bereitgestellten Produkts abzielt;

Übersetzung bestätigt

την υποβολή ψευδών δηλώσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση·Abgabe falscher Erklärungen während der Genehmigungsverfahren oder Verfahren, die zu einem Rückruf führen;

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
(πληροφορική) ανάκτηση, ανάγνωση
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ανάκληση

ανάκληση η [anákdivsi] : η ενέργεια του ανακαλώ. 1α. πρόσκληση ή διαταγή για επιστροφή: Mετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών έγινε αμοιβαία ανάκληση των πρεσβευτών τους. Διατάχτηκε η ανάκληση των στρατιωτικών τμημάτων από τα σύνορα. ανάκληση από την αποστρατεία, επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία. β. ανάκληση μνήμης / στη μνήμη, επαναφορά στη μνήμη στοιχείων που έχουν αποτυπωθεί στο υποσυνείδητο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback