{η}  αβλεψία Subst.  [avlepsia, ablepsia]

{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu αβλεψία

αβλεψία Koine-Griechisch ἀβλεψία ἀβλεπτῶ α- + βλέπω. Η αρχική σημασία ήταν «τύφλωση»


GriechischDeutsch
Ίσως παραείσαι αγνός, Πωλ. Παραείσαι αγνός για τις φυσικές αβλεψίες του νόμου.Paul, Sie sind vielleicht zu ehrlich für die natürliche Unehrlichkeit des Gesetzes.

Übersetzung nicht bestätigt

τα ποσά που θα κληθούν να επιστρέψουν οι δικαιούχοι σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν παρατυπίες ή αβλεψίες·die Beträge, die von den Begünstigten infolge von Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen zurückzufordern sind;

Übersetzung bestätigt

Το βραβείο Νόμπελ ειρήνης του 2012 απονέμεται στην ΕΕ: Οι “αβλεψίες” της Επιτροπής του Βραβείου Νόμπελ.Friedensnobelpreis 2012 für die EU: Was das Nobelpreis-Komitee „übersehen“ hat

Übersetzung nicht bestätigt

Το βραβείο Νόμπελ ειρήνης του 2012 απονέμεται στην ΕΕ: Οι “αβλεψίες” της Επιτροπής του Βραβείου Νόμπελ.-Transform NetworkFriedensnobelpreis 2012 für die EU: Was das Nobelpreis-Komitee „übersehen“ hat-Transform Network

Übersetzung nicht bestätigt

Επιπλέον, στην πρόταση για την τροποποίηση των ισχυουσών οδηγιών, η Επιτροπή προτείνει να διορθωθούν ορισμένες συντακτικές αβλεψίες που διαπιστώθηκαν στις οδηγίες 94/57ΕΚ (για τους νηογνώμονες) και 98/18/ΕΚ (για την ασφάλεια των επιβατικών πλοίων).Des Weiteren schlägt die Kommission in dem Vorschlag zur Änderung der geltenden Richtlinien vor, einige Unstimmigkeiten des Wortlauts, die in den Richtlinien 94/57/EG (über Klassi­fikationsgesellschaften) und 98/18/EG (über die Sicherheit von Fahrgastschiffen) festgestellt wurden, zu berichtigen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
άβλεπτος
αβλεπής
αβλέπτημα
αβλεπτώ
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αβλεψία

αβλεψία η [avlepsía] : απροσεξία, αμέλεια της στιγμής· παραδρομή: Δεν είναι και κανένα βαρύ λάθος· μια αβλεψία απλή ήταν. Tυπογραφικές αβλεψίες.

[λόγ. < ελνστ. ἀβλεψία `ανικανότητα να δει κανείς΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback