έξυπνος -η -ο Adj.  [eksipnos -i -o, eksypnos -h -o]

  Adj.
(290)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Κυρία Πρόεδρε, συγκινούμαι από τις λέξεις "έξυπνος" και "ευφυής", που αποτελούν πολύ μεγάλο μέρος αυτής της συζήτησης, διότι οι λύσεις που προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας δεν έχουν σίγουρα αποτέλεσμα και δεν είναι ούτε έξυπνες ούτε πολύ ευφυείς.Frau Präsidentin, Worte wie "intelligent" und "durchdacht", die sich in dieser Debatte häufen, machen mich betroffen, weil die Lösungen zur Verringerung des Energieverbrauchs, die wir in unserem Haus erproben und anwenden, sicherlich nicht funktionieren werden und weder intelligent noch durchdacht sind.

Übersetzung bestätigt

(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Wathelet, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός του 2011 που προτείνει το Κοινοβούλιο είναι φιλόδοξος, έξυπνος και τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με σθεναρό και ρεαλιστικό τρόπο.(PT) Herr Präsident, Herr Wathelet, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, der vom Parlament vorgeschlagene Haushaltsplan 2011 ist ambitioniert, intelligent und er berücksichtigt die vom Parlament eingegangenen Verpflichtungen rigoros und realistisch.

Übersetzung bestätigt

Το βασικό μήνυμα είναι ότι ο αποκλεισμός εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών από την οικονομική και κοινωνική ζωή δεν είναι έξυπνος, δεν είναι διατηρήσιμος και σίγουρα δεν είναι χωρίς αποκλεισμούς".Die wichtigste Botschaft ist, dass die Ausgrenzung von Millionen von EU-Bürgern aus dem wirtschaftlichen und sozialen Leben nicht intelligent, nicht nachhaltig und natürlich nicht integrativ ist.

Übersetzung bestätigt

Ο κ. Sturdy, που είναι έξυπνος και που είναι πολύ πονηρός, προσπαθεί να συγκαλύψει το πρόβλημα.Herr Sturdy, der intelligent und sehr geschickt ist, versucht, das Problem zu verschleiern.

Übersetzung bestätigt

Ο Κι Ταε Σανμπέ είναι έξυπνος, και είναι πολύ δημοφιλής με τις γυναίκες.Gi Tae sunbae ist intelligent und sehr beliebt bei den Frauen.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

  • έξυπνος (maskulin)
  • έξυπνη (feminin)
  • έξυπνο (neutrum)


Griechische Definition zu έξυπνος -η -ο

έξυπνος, επίθ.· ξυπνός· όξυπνος.

1)
α) Ξυπνητός:
Ο Τούρκος … έξυπνος ένι και ου κοιμάται (Ψευδο-Γεωργηλ., Άλ. Κων/π. 902
φρ. έξυπνος γίγνομαι = ξυπνώ:
(Ψευδο-Σφρ. 36011
β) (μεταφ.) άγρυπνος, σε εγρήγορση:
στρατιώτες μου αξωμένοι, εδώ ας είστε έξυπνοι (Ζήν. Γ´ 47).
2) Έξυπνος:
ήτον έξυπνος κι όλα τα συλλογάτο (Παλαμήδ., Βοηβ. 726).
Το ουδ. του επιθ. ως επίρρ. = στον ξύπνο:
δεν ηξεύρω είντα γυρεύγω όξυπνον ’δ’ αντάν κοιμούμαι (Κυπρ. ερωτ. 12620).
[μτγν. επίθ. έξυπνος. Ο τ. όξ‑ και σήμ. κυπρ. Η λ. και ο τ. ξυπνός (Somav.) και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback