άλλωστε   [alloste, allwste]

(76)
(9)

Etymologie zu άλλωστε

άλλωστε altgriechisch ἄλλως τε


GriechischDeutsch
Αυτή η αναβολή της πληρωμής του φόρου βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τον νόμο 218/1990 είναι άλλωστε σύμφωνη με τις βασικές αρχές της φορολογίας επιχειρήσεων — σύμφωνα με τις οποίες η φορολογία του εισοδήματος εφαρμόζεται σε όλα τα έσοδα και τα κέρδη που πραγματοποιούνται από οποιαδήποτε εταιρεία — πλην όμως οι πραγματοποιηθείσες υπεραξίες δεν αναγνωρίζονται φορολογικώς αφού δεν παρατηρείται αντίστοιχη αύξηση των φορολογικών αξιών των σχετικών στοιχείων ενεργητικού, έτσι ώστε η υποχρέωση φόρου να μπορεί οπωσδήποτε να λάβει χώρα στη συνέχεια.Dieser Aufschub der Fälligkeit der Steuer gemäß der in Gesetz Nr. 218/1990 vorgesehenen Regelung war außerdem durchaus mit den Grundprinzipien der Körperschaftssteuer vereinbar, wonach die Besteuerung des Einkommens sämtliche Erlöse und Gewinne umfasst, die von jedweder Gesellschaft realisiert werden, wobei jedoch die realisierten Wertzuwächse steuerlich nicht berücksichtigt werden, da ja auch die entsprechende Steigerung des steuerlichen Werts der betreffenden Aktiva bilanzmäßig nicht erfasst wurde, so dass eine Besteuerung auf jeden Fall auch noch später erfolgen konnte.

Übersetzung bestätigt

Έχει επίσης ύψιστη σημασία για την Κοινότητα να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι του ΠΟΕ συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις τους, όπως άλλωστε απαιτείται να το πράξει και η Κοινότητα.Es ist außerdem äußerst wichtig für die Gemeinschaft, sicherzustellen, dass die WTO-Partner ihre Verpflichtungen uneingeschränkt erfüllen, wie es auch die Gemeinschaft tun muss.

Übersetzung bestätigt

άλλωστε, υπάρχουν αντιφάσεις ως προς το ακριβές ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους δικαιούχους: σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, πρόκειται για 120081 εκατ. ITL και όχι για 70000 εκατομμύρια, όπως είχε κοινοποιηθεί προηγουμένως.außerdem bestehen Widersprüche hinsichtlich der genauen Höhe der von den Begünstigten getätigten Investionen: nach den letzten Zahlen handelt es sich um einen Betrag von 120081 Mio. ITL (und nicht, wie ursprünglich mitgeteilt, 70000 Mio. ITL).

Übersetzung bestätigt

Η Ιταλία θέτει άλλωστε υπό αμφισβήτηση την άποψη, σύμφωνα με την οποία απλώς και μόνον η ιδιωτικοποίηση [15] της AZ Fly είναι αντίθετη με τις υποχρεώσεις που περιέχει η απόφαση για την ενίσχυση διάσωσης.Italien bestreitet außerdem die Behauptung, dass die Privatisierung [15] allein von AZ Fly gegen die Verpflichtungen in der Entscheidung über die Rettungsbeihilfe verstoßen würde.

Übersetzung bestätigt

Στις 8 Απριλίου 2005 πραγματοποιήθηκε άλλωστε συνάντηση με τις ιταλικές αρχές.Am 8. April 2005 fand außerdem eine Sitzung mit den italienischen Behörden statt.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu άλλωστε.Griechische Definition zu άλλωστε

άλλωστε [áloste] σύνδ. αντιθ. : συνήθ. ύστερα από τελεία ή άνω τελεία και στην αρχή ή κοντά στην αρχή της πρότασης· εκφέρει το βασικό λόγο τον οποίο με ήπιο τόνο προσθέτει ο ομιλητής, για να δικαιολογήσει ό,τι έχει αναφέρει στην προηγούμενη πρόταση· εξάλλου: Δεν πρόκειται να σας καθυστερήσω· άλλωστε είναι η ώρα περασμένη. Ξέρει καλά τη δουλειά του· άλλωστε δουλεύει στην ίδια θέση εδώ και είκοσι χρόνια. Δεν τους παρεξήγησα· και τους δύο άλλωστε τους γνωρίζω χρόνια. || (ως επίρρ.): όπως άλλωστε, βέβαια, φυσικά: Ήταν υπάκουη και πρόθυμη, όπως άλλωστε όλες οι γυναίκες του καιρού της.

[λόγ. < αρχ. ἄλλως τε]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback