{die}  
Situation
 Subst.

{η} κατάσταση Subst.
(21242)
DeutschGriechisch
Wie in vergleichbaren Fällen [27] geht die Kommission auch hier davon aus, dass in einer derart unüberschaubaren Situation ein privater Kapitalgeber in Bezug auf die zu erwartenden Verluste von diesem ungünstigsten Fall und nicht von einem Mid-case-Szenario ausgegangen wäre.Όπως και σε παρόμοιες περιπτώσεις [27], η Επιτροπή λαμβάνει ως δεδομένο ότι σε μια ανάλογη μη προβλέψιμη κατάσταση ένας ιδιώτης επενδυτής θα είχε εκτιμήσει τις αναμενόμενες ζημίες βάσει της λιγότερο ευνοϊκής περίπτωσης και όχι βάσει του μετριοπαθούς σεναρίου.

Übersetzung bestätigt

Jede Situation, in der mehrere Stellen für Aufsicht, Akkreditierung oder operative Aspekte zuständig sind, MUSS konsequent reflektiert und in der „Scheme information“ als Bestandteil der TL sowie in den systemspezifischen Informationen im „Scheme information URI“ (Abschnitt 5.3.7) als solche identifiziert werden.Οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία πολλοί φορείς είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία, τη διαπίστευση ή τις επιχειρησιακές πτυχές ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αντικατοπτρίζεται με συνέπεια και να αναγνωρίζεται ως τέτοια στις πληροφορίες σχήματος στο πλαίσιο του TL, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν ειδικά το σχήμα, οι οποίες ορίζονται στο πεδίο «Scheme information URI» (URI πληροφοριών σχήματος) (διάταξη 5.3.7).

Übersetzung bestätigt

In Bezug auf einen QCs ausstellenden CSP, muss die eindeutige Identifikation eines in die Liste aufzunehmenden beaufsichtigten bzw. akkreditierten Zertifizierungsdienstes Situationen berücksichtigen, in denen im qualifizierten Zertifikat keine ausreichenden Angaben über dessen „qualifizierten“ Status und eine mögliche SSCD-Unterstützung verfügbar sind. Auch der Tatsache, dass der Großteil der (kommerziellen) CSPs nur eine einzige qualifizierte CA zur Ausstellung verschiedener Typen qualifizierter und nicht qualifizierter Anwenderzertifikate verwendet, muss Rechnung getragen werden.Στο πλαίσιο ενός CSP που εκδίδει QC, η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση μιας εποπτευόμενης/διαπιστευμένης υπηρεσίας πιστοποίησης προς καταγραφή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις καταστάσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν είναι διαθέσιμες αρκετές πληροφορίες στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό σχετικά με την «αναγνωρισμένη» κατάστασή του, την ενδεχόμενη υποστήριξή του από μια SSCD και ειδικά προκειμένου να αντιμετωπιστεί το επιπλέον γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους (εμπορικούς) CSP χρησιμοποιούν μια ενιαία αναγνωρισμένη εκδίδουσα αρχή πιστοποίησης για την έκδοση πολλών τύπων πιστοποιητικών για οντότητες-τελικούς αποδέκτες, αναγνωρισμένων και μη.

Übersetzung bestätigt

Eventuelle Unstimmigkeiten bezüglich der Situation in einem Mitgliedstaat sind dem Mitgliedstaat, in dem der jeweilige Anbieter registriert ist, sowie der Kommission mitzuteilen.Τυχόν ανακολουθίες σε σχέση με την κατάσταση σε ένα κράτος μέλος γνωστοποιούνται στο κράτος μέλος καταχώρησης και στην Επιτροπή.

Übersetzung bestätigt

Die Bezüge der örtlichen Bediensteten werden vertraglich festgesetzt und bestehen in einem monatlichen Nettogehalt ohne weitere Zulagen und unabhängig von ihrer familiären und sozialen Situation.Η αμοιβή του τοπικού προσωπικού καθορίζεται με σύμβαση· συνίσταται σε έναν καθαρό μηνιαίο μισθό, αποκλειομένου κάθε πρόσθετου επιδόματος ή αποζημιώσεως, οποιαδήποτε και εάν είναι η οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση του ενδιαφερομένου.

Übersetzung bestätigt

Ähnliche Wörter
Situationskomik

Grammatik


Singular

Plural

Nominativdie Situation

die Situationen

Genitivder Situation

der Situationen

Dativder Situation

den Situationen

Akkusativdie Situation

die Situationen
Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback