χωριστός -ή -ό Adj.  [choristos -i -o, xwristos -h -o]

  Adj.
(12)

GriechischDeutsch
Τα απορρίμματα διαχωρίζονται σε κατηγορίες ώστε να είναι δυνατός ο χωριστός χειρισμός τους από τις τοπικές ή εθνικές εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, με ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα των οποίων ο διαχωρισμός, η συλλογή και η διάθεση πραγματοποιείται όπως αναφέρεται στην απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής [10], και επιδιώκεται η κατάλληλη διάθεσή τους.Diese werden gemäß der Entscheidung 2000/532/EG der Kommission [10] getrennt, gesammelt und in geeigneter Weise entsorgt.

Übersetzung bestätigt

Το παράρτημα III μέρος E σημείο 3 δεύτερη παράγραφος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 προβλέπει παρέκκλιση από την υποχρέωση βάσει της οποίας όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στις μονάδες για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών οι οποίες υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου πρέπει να είναι τελείως χωριστός από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών που δεν υπάγονται στον κανονισμό αυτό.Anhang III Abschnitt E Nummer 3 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 sieht eine Abweichung von der Verpflichtung vor, dass alle Anlagen zur Aufbereitung der unter die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 fallenden Mischfuttermittel von den Anlagen für nicht unter diese Verordnung fallende Mischfuttermittel getrennt sein müssen.

Übersetzung bestätigt

Σε περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε τέτοια προσφορά.Sind Varianten zulässig, so muss für jede einzelne Variante getrennt eine Formel angegeben werden.

Übersetzung bestätigt

Εφόσον επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές, για κάθε εναλλακτική προσφορά πρέπει να δίδεται χωριστός μαθηματικός τύπος.Sind Varianten zulässig, so muss für jede einzelne Variante getrennt eine Formel angegeben werden.

Übersetzung bestätigt

Καταλυτικός μετατροπέας αντικατάστασης χωριστός από το σύστημα εξάτμισης (με σιγαστήρα)Austauschkatalysator, der von der Auspuffanlage (Schalldämpfer) getrennt ist:

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • χωριστός (maskulin)
  • χωριστή (feminin)
  • χωριστό (neutrum)


Griechische Definition zu χωριστός -ή -ό

χωριστός -ή -ό [xoristós] : 1.(για πργ.) που προορίζεται για ένα άτομο ή για μία μόνο ομάδα ατόμων ή για μία συγκεκριμένη λειτουργία. ANT κοινός: Kοιμούνται σε χωριστές κρεβατοκάμαρες. Xωριστά τμήματα για τα νήπια και χωριστά για τα προνήπια. Yπάρχει χωριστή είσοδος για το προσωπικό της υπηρεσίας και χωριστή για το κοινό. Tο αποχωρητήριο είναι χωριστό από το λουτρό. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback