φυσώ   [fiso, fysw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
{der}  
Blasen (ugs.)
  Subst.
(0)
anblasen (ugs.)
  Verb
(0)

Etymologie zu φυσώ

φυσώ altgriechisch φυσάω indoeuropäisch (Wurzel) *pu- (φυσώ, φουσκώνω)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu φυσώ

ΦΥΣΩ
I blow
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
φυσάω, φυσώφυσάμε, φυσούμε
φυσάςφυσάτε
φυσάει, φυσάφυσάν(ε), φυσούν(ε)
Imper
fekt
φυσούσα, φύσαγαφυσούσαμε, φυσάγαμε
φυσούσες, φύσαγεςφυσούσατε, φυσάγατε
φυσούσε, φύσαγεφυσούσαν(ε), φύσαγαν, φυσάγανε
Aoristφύσηξαφυσήξαμε
φύσηξεςφυσήξατε
φύσηξεφύσηξαν, φυσήξαν(ε)
Perf
ekt
έχω φυσήξειέχουμε φυσήξει
έχεις φυσήξειέχετε φυσήξει
έχει φυσήξειέχουν φυσήξει
Plu
perf
ekt
είχα φυσήξειείχαμε φυσήξει
είχες φυσήξειείχατε φυσήξει
είχε φυσήξειείχαν φυσήξει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα φυσάω, θα φυσώθα φυσάμε, θα φυσούμε
θα φυσάςθα φυσάτε
θα φυσάει, θα φυσάθα φυσάν(ε), θα φυσούν(ε)
Fut
ur
θα φυσήξωθα φυσήξουμε, θα φυσήξομε
θα φυσήξειςθα φυσήξετε
θα φυσήξειθα φυσήξουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω φυσήξειθα έχουμε φυσήξει
θα έχεις φυσήξειθα έχετε φυσήξει
θα έχει φυσήξειθα έχουν φυσήξει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να φυσάω, να φυσώνα φυσάμε, να φυσούμε
να φυσάςνα φυσάτε
να φυσάει, να φυσάνα φυσάν(ε), να φυσούν(ε)
Aoristνα φυσήξωνα φυσήξουμε, να φυσήξομε
να φυσήξειςνα φυσήξετε
να φυσήξεινα φυσήξουν(ε)
Perfνα έχω φυσήξεινα έχουμε φυσήξει
να έχεις φυσήξεινα έχετε φυσήξει
να έχει φυσήξεινα έχουν φυσήξει
Imper
ativ
Presφύσα, φύσαγεφυσάτε
Aoristφύσηξε, φύσαφυσήξτε, φυσήχτε
Part
izip
Presφυσώντας
Perfέχοντας φυσήξει
InfinAoristφυσήξει

Singular

Plural

Nominativdas Blasen

Genitivdes Blasens

Dativdem Blasen

Akkusativdas Blasen

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback