φθείρω Verb  [fthiro, ftheirw]

  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu φθείρω

φθείρω altgriechisch φθείρω proto-griechisch kʷʰtʰéřřō proto-indogermanisch *dʰgʷʰér-ye-ti *dʰgʷʰer- (ρέω, χύνω, εξαφανίζω)


GriechischDeutsch
Όχι, προσπαθώ να μη φθείρω το νέο μοντέλο.Nein, ich will die neue Leber nicht verschleißen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
ἀπόλλυμι
ἀφανίζω
λυμαίνομαι
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu φθείρω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
φθείρωφθείρουμε, φθείρομεφθείρομαιφθειρόμαστε
φθείρειςφθείρετεφθείρεσαιφθείρεστε, φθειρόσαστε
φθείρειφθείρουν(ε)φθείρεταιφθείρονται
Imper
fekt
έφθειραφθείραμεφθειρόμουν(α)φθειρόμαστε
έφθειρεςφθείρατεφθειρόσουν(α)φθειρόσαστε
έφθειρεέφθειραν, φθείραν(ε)φθειρόταν(ε)φθείρονταν
Aoristέφθειραφθείραμεφθάρηκαφθαρήκαμε
έφθειρεςφθείρατεφθάρηκεςφθαρήκατε
έφθειρεέφθειραν, φθείραν(ε)φθάρηκεφθάρηκαν, φθαρήκαν(ε)
Per
fekt
έχω φθείρειέχουμε φθείρειέχω φθαρείέχουμε φθαρεί
έχεις φθείρειέχετε φθείρειέχεις φθαρείέχετε φθαρεί
έχει φθείρειέχουν φθείρειέχει φθαρείέχουν φθαρεί
Plu
per
fekt
είχα φθείρειείχαμε φθείρειείχα φθαρείείχαμε φθαρεί
είχες φθείρειείχατε φθείρειείχες φθαρείείχατε φθαρεί
είχε φθείρειείχαν φθείρειείχε φθαρείείχαν φθαρεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα φθείρωθα φθείρουμε, θα φθείρομεθα φθείρομαιθα φθειρόμαστε
θα φθείρειςθα φθείρετεθα φθείρεσαιθα φθείρεστε, θα φθειρόσαστε
θα φθείρειθα φθείρουν(ε)θα φθείρεταιθα φθείρονται
Fut
ur
θα φθείρωθα φθείρουμε, θα φθείρομεθα φθαρώθα φθαρούμε
θα φθείρειςθα φθείρετεθα φθαρείςθα φθαρείτε
θα φθείρειθα φθείρουν(ε)θα φθαρείθα φθαρούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω φθείρειθα έχουμε φθείρειθα έχω φθαρείθα έχουμε φθαρεί
θα έχεις φθείρειθα έχετε φθείρειθα έχεις φθαρείθα έχετε φθαρεί
θα έχει φθείρειθα έχουν φθείρειθα έχει φθαρείθα έχουν φθαρεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να φθείρωνα φθείρουμε, να φθείρομενα φθείρομαινα φθειρόμαστε
να φθείρειςνα φθείρετενα φθείρεσαινα φθείρεστε, να φθειρόσαστε
να φθείρεινα φθείρουν(ε)να φθείρεταινα φθείρονται
Aoristνα φθείρωνα φθείρουμε, να φθείρομενα φθαρώνα φθαρούμε
να φθείρειςνα φθείρετενα φθαρείςνα φθαρείτε
να φθείρεινα φθείρουν(ε)να φθαρείνα φθαρούν(ε)
Perfνα έχω φθείρεινα έχουμε φθείρεινα έχω φθαρείνα έχουμε φθαρεί
να έχεις φθείρεινα έχετε φθείρεινα έχεις φθαρείνα έχετε φθαρεί
να έχει φθείρεινα έχουν φθείρεινα έχει φθαρείνα έχουν φθαρεί
Imper
ativ
Presφθείρεφθείρετεφθείρεστε
Aoristφθείρεφθείρτε, φθείρετεφθαρείτε
Part
izip
Presφθείρονταςφθειρόμενος
Perfέχοντας φθείρειφθαρμένος, -η, -οφθαρμένοι, -ες, -α
InfinAoristφθείρειφθαρείGriechische Definition zu φθείρω

φθείρω [fθíro] -ομαι Ρ πρτ. και αόρ. έφθειρα, απαρέμφ. φθείρει, παθ. αόρ. φθάρθηκα και φθάρηκα, απαρέμφ. φθαρθεί και φθαρεί, μππ. φθαρμένος : καταστρέφω κτ. ή κπ. σιγά σιγά, σταδιακά, βαθμιαία. 1α. προξενώ υλική βλάβη, ζημιά: Tο κάπνισμα / το ποτό / το ξενύχτι / οι καταχρήσεις φθείρουν την υγεία. β. προξενώ διάβρωση, τρώω: H σκουριά / τα άλατα φθείρουν τα μέταλλα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback