τότε Adv.  [tote]

(24032)
(3387)
  Adj.
(1)
  Adj.
(0)

Etymologie zu τότε

τότε altgriechisch τότε


GriechischDeutsch
Επιπλέον, αν η KfW είχε προσανατολιστεί βάσει συγκεκριμένου δείκτη της αγοράς, τότε αυτός θα έπρεπε να αντικατοπτρίζεται στην ποσοτικοποίηση του στοιχείου ενίσχυσης.Sollte sich die KfW dennoch an bestimmten Marktbenchmarks orientiert haben, dann müsste sich dies in der Quantifizierung des Beihilfeelements widerspiegeln.

Übersetzung bestätigt

Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που αυτή η τελευταία πρόταση δεν είναι αληθής (π.χ. αν δεν υπάρχουν στο QC ενδείξεις τυποποιημένες βάσει του ETSI και με δυνατότητα επεξεργασίας με μηχανικά μέσα σχετικά με το αν υποστηρίζεται από SSCD), τότε καταγράφοντας μόνο το «Sdi» της εν λόγω αρχής πιστοποίησης βάσης (Root) CA, το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι τα QC που εκδόθηκαν σύμφωνα με την εν λόγω ιεραρχία αρχής πιστοποίησης βάσης (Root) CA δεν υποστηρίζονται από καμία SSCD.Erweist sich beispielsweise Letzteres als nicht zutreffend (wenn das QC z. B. keinen maschinenlesbaren Hinweis laut ETSI-Norm darauf enthält, ob es von einer SSCD unterstützt wird), dann kann durch die reine Angabe der „Sdi“ dieser (Root) CA nur angenommen werden, dass über diese (Root) CA-Hierarchie ausgestellte QCs nicht von einer SSCD unterstützt werden.

Übersetzung bestätigt

Ωστόσο, η Επιτροπή εκτιμά ότι αυτές οι συμβάσεις δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη στην προσομοίωση, καθότι εάν οι ΜΠΣ, σύμφωνα με την προϋπόθεση του εναλλακτικό σενάριο, είχαν παύσει να είναι σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004 ή ακόμη νωρίτερα, τότε όλοι οι παραγωγοί θα ήταν υποχρεωμένοι να τροποποιήσουν τις επιχειρηματικές στρατηγικές τους λόγω της πλειοψηφίας της εγκαταστημένης ισχύος που δεσμεύεται στο πλαίσιο των ΜΠΣ.Die Kommission vertritt jedoch den Standpunkt, dass diese Verträge in der Simulation nicht berücksichtigt werden müssen, denn wären die PPA nach der grundlegenden Hypothese des alternativen Szenarios am 1. Mai 2004 oder noch früher erloschen, dann hätten alle Erzeuger — angesichts des erheblichen Anteils der im Rahmen der PPA gebuchten, installierten Kapazität — ihre Geschäftsstrategie umgestalten müssen.

Übersetzung bestätigt

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο παράδοσης η αύξηση του κόστους καυσίμου υπερβεί τα αναμενόμενα επίπεδα, τότε οι δαπάνες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται υπερβούν την προκαθορισθείσα τιμή.Sofern sich die Brennstoffpreise während des Erfüllungszeitraums über die Erwartungen hinaus erhöhen, dann können die Kosten der Elektrizitätserzeugung die im Voraus festgesetzten Preise überschreiten.

Übersetzung bestätigt

Σε περίπτωση που σε μια δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχει επαρκής προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της ζήτησης σε τιμή χαμηλότερη από εκείνη των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων του συγκεκριμένου παραγωγού, τότε η συγκεκριμένη μονάδα δεν τίθεται σε λειτουργία, που σημαίνει ότι η παραγωγική της δυναμικότητα μένει ανεκμετάλλευτη για την υπόψη περίοδο.Wird zu einem gegebenen Zeitpunkt ausreichende Elektrizität zur Deckung der Nachfrage zu einem niedrigeren Preis angeboten als der Preis der Erzeugungsanlage des betreffenden Stromerzeugers, dann wird diese Anlage nicht gestartet, d. h. deren Erzeugungskapazität geht während der betreffenden Zeitdauer verloren.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Grammatik

Noch keine Grammatik zu τότε.Griechische Definition zu τότε

τότε [tóte] επίρρ. χρον. : 1α. απαντά στην ερώτηση πότε; και σε αντιδιαστολή συνήθ. με το επίρρημα τώρα: δηλώνει χρονικό σημείο του παρελθόντος ή του μέλλοντος, το οποίο καθορίζεται από τον ομιλητή ή εννοείται από τα συμφραζόμενα· εκείνη τη στιγμή, εκείνο τον καιρό: Πότε θα έρθεις; -τότεπου θα μπορώ. Δεν τον ξαναείδα από τότε. τότε που ήμασταν νέοι. Σήμερα όπως και τότε. τότε ήταν που αποφάσισαν να παντρευτούν. τότε που ζούσαμε, για ευτυχισμένη παλαιότερη εποχή. β. με αναφορά σε ορισμένο χρονικό σημείο στο μέλλον: Tον Iούνιο δίνω τις τελευταίες εξετάσεις και τότε θα πάρω το δίπλωμα. Έλα το απόγευμα, τότε που (θα) έχω καιρό. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback