τρις Adv.  [tris]

(9)

GriechischDeutsch
Μια μελέτη έδειξε ότι οι άνθρωποι με ελάχιστους φίλους, συγγενείς και κοινωνικές επαφές είχαν ποσοστά θνησιμότητας δυο ως τρις φορές υψηλότερα από εκείνους με πολλές κοινωνικές σχέσεις.Eine Studie zeigte, daß die Personen mit minimalen Freunden, Verwandten und Sozialkontakten Rate von Sterblichkeit zwei wie Zeit festsetzt dreimal in hohem Grade von ihnen mit einer Menge Sozialrelationen hatten.

Übersetzung nicht bestätigt

8:13 κατα το απαιτουμενον εκαστης ημερας του να προσφερωσι κατα τας εντολας του Μωυσεως, εν τοις σαββασι και εν ταις νεομηνιαις και εν ταις επισημοις εορταις ταις γινομεναις τρις του ενιαυτου, εν τη εορτη των αζυμων και εν τη εορτη των εβδομαδων και εν τη εορτη των σκηνων.8:13 und zwar nach der täglichen Gebühr, indem er nach dem Gebot Moses opferte an den Sabbathen und an den Neumonden, und an den Festen dreimal im Jahre: am Feste der ungesäuerten Brote und am Feste der Wochen und am Feste der Laubhütten.

Übersetzung nicht bestätigt

Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή έκρινε τρις ότι η ενίσχυση είναι συμβατή με την κοινή αγορά, προτού οι αποφάσεις αυτές ακυρωθούν από το Πρωτοδικείο, μπορεί μια τέτοια κατάσταση να συνιστά εξαιρετική περίσταση, λόγω της οποίας το εθνικό δικαστήριο δύναται να περιορίσει την έκταση της υποχρεώσεως ανακτήσεως της ενισχύσεως;»Kann ein Fall, in dem die Kommission die Beihilfe dreimal für vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt hat, bevor diese Entscheidungen vom Gericht für nichtig erklärt wurden, einen außergewöhnlichen Umstand darstellen, der das nationale Gericht veranlassen kann, die Pflicht zur Rückerstattung der Beihilfe zu begrenzen?“

Übersetzung bestätigt

Ο μηχανισμός πρέπει να έχει κατασκευασθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δυνατό να συσφιχθούν και να αποσυσφιχθούν οι πέδες τουλάχιστον τρις, εκκινώντας εκ μιάς αρχικής πιέσεως, στο θάλαμο συμπιέσεως των ελατηρίων, ίσης προς τη μεγίστη προβλεπόμενη πίεση.Die Anlage muß so beschaffen sein, daß die Bremsen mindestens dreimal angelegt und gelöst werden können, wenn der Anfangsdruck im Federkompressionsraum gleich dem vorgesehenen Höchstdruck ist.

Übersetzung bestätigt

Η μέγιστη συνολική ημερήσια δόση έναρξης είναι 300 mg (100 mg τρις ημερησίως).Die maximale Gesamttagesdosis bei Therapiebeginn beträgt 300 mg (100 mg dreimal täglich).

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
dreimal
3-mal

Grammatik

Noch keine Grammatik zu τρις.Griechische Definition zu τρις

τρις [trís] επίρρ. : (λόγ.) τρεις φορές.

[λόγ. < αρχ. τρίς]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback