συντρίβω  Verb  [sintrivo, syntribw]

Ähnliche Bedeutung wie συντρίβω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze zerschmettern

... umschlang einen seiner Füße, ohne sich auf weitere Gegenwehr einzulassen. Daraufhin begann Herakles, mit seiner Keule dem Ungeheuer die Köpfe zu zerschmettern ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΣΥΝΤΡΙΒΩ
I crush
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
συντρίβωσυντρίβουμε, συντρίβομεσυντρίβομαισυντριβόμαστε
συντρίβειςσυντρίβετεσυντρίβεσαισυντρίβεστε, συντριβόσαστε
συντρίβεισυντρίβουν(ε)συντρίβεταισυντρίβονται
Imper
fekt
συνέτριβασυντρίβαμεσυντριβόμουν(α)συντριβόμαστε, συντριβόμασταν
συνέτριβεςσυντρίβατεσυντριβόσουν(α)συντριβόσαστε, συντριβόσασταν
συνέτριβεσυνέτριβαν, συντρίβαν(ε)συντριβόταν(ε), συντρίβοντανσυντρίβονταν, συντριβόντανε, συντριβόντουσαν
Aoristσυνέτριψασυντρίψαμεσυντρίφτηκασυντριφτήκαμε
συνέτριψεςσυντρίψατεσυντρίφτηκεςσυντριφτήκατε
συνέτριψεσυνέτριψαν, συντρίψαν(ε)συντρίφτηκε, συνετρίβησυντρίφτηκαν, συντριφτήκαν(ε), συνετρίβησαν
Per
fect
έχω συντρίψειέχουμε συντρίψειέχω συντριφτεί
έχω συντριβεί
έχουμε συντριφτεί
έχουμε συντριβεί
έχεις συντρίψειέχετε συντρίψειέχεις συντριφτεί
έχεις συντριβεί
έχετε συντριφτεί
έχετε συντριβεί
έχει συντρίψειέχουν συντρίψειέχει συντριφτεί
έχει συντριβεί
έχουν συντριφτεί
έχουν συντριβεί
Plu
per
fect
είχα συντρίψειείχαμε συντρίψειείχα συντριφτεί
είχα συντριβεί
είχαμε συντριφτεί
είχαμε συντριβεί
είχες συντρίψειείχατε συντρίψειείχες συντριφτεί
είχες συντριβεί
είχατε συντριφτεί
είχατε συντριβεί
είχε συντρίψειείχαν συντρίψειείχε συντριφτεί
είχε συντριβεί
είχαν συντριφτεί
είχαν συντριβεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα συντρίβωθα συντρίβουμε, θα συντρίβομεθα συντρίβομαιθα συντριβόμαστε
θα συντρίβειςθα συντρίβετεθα συντρίβεσαιθα συντρίβεστε, θα συντριβόσαστε
θα συντρίβειθα συντρίβουν(ε)θα συντρίβεταιθα συντρίβονται
Fut
ur
θα συντρίψωθα συντρίψουμε, θα συντρίψομεθα συντριφτώ, θα συντριβώθα συντριφτούμε, θα συντριβούμε
θα συντρίψειςθα συντρίψετεθα συντριφτείς, θα συντριβείςθα συντριφτείτε, θα συντριβείτε
θα συντρίψειθα συντρίψουν(ε)θα συντριφτεί, θα συντριβείθα συντριφτούν(ε), θα συντριβούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω συντρίψειθα έχουμε συντρίψειθα έχω συντριφτεί
θα έχω συντριβεί
θα έχουμε συντριφτεί
θα έχουμε συντριβεί
θα έχεις συντρίψειθα έχετε συντρίψειθα έχεις συντριφτεί
θα έχεις συντριβεί
θα έχετε συντριφτεί
θα έχετε συντριβεί
θα έχει συντρίψειθα έχουν συντρίψειθα έχει συντριφτεί
θα έχει συντριβεί
θα έχουν συντριφτεί
θα έχουν συντριβεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να συντρίβωνα συντρίβουμε, να συντρίβομενα συντρίβομαινα συντριβόμαστε
να συντρίβειςνα συντρίβετενα συντρίβεσαινα συντρίβεστε, να συντριβόσαστε
να συντρίβεινα συντρίβουν(ε)να συντρίβεταινα συντρίβονται
Aoristνα συντρίψωνα συντρίψουμε, να συντρίψομενα συντριφτώ, να συντριβώνα συντριφτούμε, να συντριβούμε
να συντρίψειςνα συντρίψετενα συντριφτείς, να συντριβείςνα συντριφτείτε, να συντριβείτε
να συντρίψεινα συντρίψουν(ε)να συντριφτεί, να συντριβείνα συντριφτούν(ε), να συντριβούν(ε)
Perfνα έχω συντρίψεινα έχουμε συντρίψεινα έχω συντριφτεί
να έχω συντριβεί
να έχουμε συντριφτεί
να έχουμε συντριβεί
να έχεις συντρίψεινα έχετε συντρίψεινα έχεις συντριφτεί
να έχεις συντριβεί
να έχετε συντριφτεί
να έχετε συντριβεί
να έχει συντρίψεινα έχουν συντρίψεινα έχει συντριφτεί
να έχει συντριβεί
να έχουν συντριφτεί
να έχουν συντριβεί
Imper
ativ
Presσυντρίβεσυντρίβετεσυντρίβεστε
Aoristσύντριψεσυντρίψτε, συντρίφτεσυντρίψουσυντριφτείτε, συντριβείτε
Part
izip
Presσυντρίβονταςσυντριβόμενος
Perfέχοντας συντρίψεισυντετριμμένος, -η, -οσυντετριμμένοι, -ες, -α
InfinAoristσυντρίψεισυντριφτεί
Griechische Definition zu συντρίβω

συντρίβω [sindrívo] -ομαι Ρ αόρ. συνέτριψα και (προφ.) σύντριψα, απαρέμφ. συντρίψει, παθ. αόρ. συντρίφτηκα, γ' πρόσ. (λόγ.) και συνετρίβη, συνετρίβησαν, απαρέμφ. συντριφτεί και συντριβεί, μππ. συντριμμένος και συντετριμμένος* : 1.(συνήθ. παθ.) για κτ. που καταστρέφεται εντελώς, που γίνεται κομμάτια, συνήθ. ύστερα από πτώση ή πρόσκρουση: Είδα το αεροπλάνο να πέφτει και να συντρίβεται στο έδαφος. Tο αυτοκίνητο συντρίφτηκε επάνω στο βράχο / στον τοίχο. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu συντρίβω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15