συμπίπτω Verb  [sibipto, sympiptw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
(0)
(0)

Etymologie zu συμπίπτω

συμπίπτω altgriechisch συμπίπτω συν + πίπτω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu συμπίπτω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
συμπίπτω, pefto">πέφτωσυμπίπτουμε, συμπίπτομε
συμπίπτειςσυμπίπτετε
συμπίπτεισυμπίπτουν(ε)
Imper
fekt
συνέπιπτασυμπίπταμε
συνέπιπτεςσυμπίπτατε
συνέπιπτεσυνέπιπταν, συμπίπταν(ε)
Aoristσυνέπεσασυμπέσαμε
συνέπεσεςσυμπέσατε
συνέπεσεσυνέπεσαν, συμπέσαν(ε)
Per
fekt
έχω συμπέσειέχουμε συμπέσει
έχεις συμπέσειέχετε συμπέσει
έχει συμπέσειέχουν συμπέσει
Plu
per
fekt
είχα συμπέσειείχαμε συμπέσει
είχες συμπέσειείχατε συμπέσει
είχε συμπέσειείχαν συμπέσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα συμπίπτωθα συμπίπτουμε, θα συμπίπτομε
θα συμπίπτειςθα συμπίπτετε
θα συμπίπτειθα συμπίπτουν(ε)
Fut
ur
θα συμπέσωθα συμπέσουμε, θα συμπέσομε
θα συμπέσειςθα συμπέσετε
θα συμπέσειθα συμπέσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω συμπέσειθα έχουμε συμπέσει
θα έχεις συμπέσειθα έχετε συμπέσει
θα έχει συμπέσειθα έχουν συμπέσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να συμπίπτωνα συμπίπτουμε, να συμπίπτομε
να συμπίπτειςνα συμπίπτετε
να συμπίπτεινα συμπίπτουν(ε)
Aoristνα συμπέσωνα συμπέσουμε, να συμπέσομε
να συμπέσειςνα συμπέσετε
να συμπέσεινα συμπέσουν(ε)
Perfνα έχω συμπέσεινα έχουμε συμπέσει
να έχεις συμπέσεινα έχετε συμπέσει
να έχει συμπέσεινα έχουν συμπέσει
Imper
ativ
Presσυμπίπτετε
Aorist(έκπεσε)συμπέστε
Part
izip
Presσυμπίπτοντας
Perfέχοντας συμπέσει
InfinAoristσυμπέσειGriechische Definition zu συμπίπτω

συμπίπτω [simbípto] Ρ αόρ. συνέπεσα, απαρέμφ. συμπέσει : 1.για κτ. που συμβαίνει συγχρόνως με κτ. άλλο, τυχαία ή και προγραμματισμένα: H πρωτομαγιά συνέπεσε φέτος με το Πάσχα. Aναβλήθηκε η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη, γιατί συνέπιπτε με την τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής περιόδου. Tα δύο γεγονότα συμπίπτουν (χρονικά). || (απρόσ.) συμπίπτει να…, συμβαίνει τυχαία: Συνέπεσε να φοιτούν στην ίδια τάξη / να είμαι εκεί. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback