ρυπαίνω Verb  [ripeno, rypainw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu ρυπαίνω

ρυπαίνω altgriechisch ῥυπαίνω ῥύπος ((Lehnbedeutung) englisch pollute)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ρυπαίνω

ρυπαίνω [ripéno] -ομαι (χωρίς μππ.) : α.(λόγ.) λερώνω, βρομίζω: Παρακαλώ, μη ρυπαίνετε το χώρο / το πάτωμα. β. σκορπώ, αφήνω ρύπους: Zητούν την απομάκρυνση των βιομηχανιών που ρυπαίνουν με τα απόβλητά τους το περιβάλλον / την ατμόσφαιρα / τη θάλασσα.

[λόγ. < αρχ. ῥυπαίνω `βρομίζω΄ & σημδ. αγγλ. pollute]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback