{η}  πόση  Subst.  [posi, posh]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu πόση

πόση altgriechisch πόσις


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu πόση

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie πόση

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu πόση

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu πόση.Griechische Definition zu πόση

πόση η [pósi] : η ενέργεια του πίνω: Επιτρέπεται / απαγορεύεται η πόση του ύδατος της περιοχής.

[λόγ. < αρχ. πό(σις) -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback