{ο}  προϊστάμενος Subst.  [proistamenos]

{der}    Subst.
(165)
  Subst.
(25)

Etymologie zu προϊστάμενος

προϊστάμενος μετοχή ενεστώτα του ρήματος προΐσταμαι


GriechischDeutsch
Εάν δεν υπάρχει αντίθετη γνώμη του διευθυντή και εντός των ορίων των ταμειακών δυνατοτήτων, ο προϊστάμενος Διοίκησης και Προσωπικού του Κέντρου δύναται να επιτρέψει τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μισθού στους υπαλλήλους που αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες προσωπικές οικονομικές δυσχέρειες.Der Leiter der Dienststelle Verwaltung und Personal des Zentrums kann, sofern der Direktor nicht ablehnend Stellung nimmt, im Rahmen der verfügbaren Kassenmittel den Bediensteten, die sich in unvorhergesehenen persönlichen finanziellen Schwierigkeiten befinden, verzinsliche Gehaltsvorschüsse gewähren.

Übersetzung bestätigt

Διευθυντής του General Bureau of Atomic Energy (GBAE)· συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας· ως προϊστάμενος του Γραφείου Επιστημονικής Καθοδήγησης του GBAE υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κοινού Ινστιτούτου Πυρηνικών Ερευνών.Direktor im Generalbüro für Atomenergie; ist in das Atomprogramm der Demokratischen Volksrepublik Korea eingebunden; war als Leiter des Büros für wissenschaftliche Leitlinien des GBAE im Gelehrtenrat des Vereinigten Instituts für Kernforschung tätig.

Übersetzung bestätigt

εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι προϊστάμενοι των οικείων εθνικών μονάδων και ο διευθυντής συνέρχονται εντός τριών ημερών προκειμένου να επιδιώξουν την επίτευξη συμφωνίας·kommt es zu keiner Einigung, so treten die Leiter der betreffenden nationalen Stellen und der Direktor binnen drei Tagen zusammen und bemühen sich um eine Einigung;

Übersetzung bestätigt

Οι προϊστάμενοι των εθνικών μονάδων συνεδριάζουν τακτικά για να συνδράμουν την Ευρωπόλ σε επιχειρησιακά θέματα, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως του διοικητικού συμβουλίου ή του διευθυντή, προκειμένου:Die Leiter der nationalen Stellen treten aus eigener Veranlassung oder auf Antrag des Verwaltungsrates oder des Direktors regelmäßig zusammen, um Europol in operativen Fragen zu unterstützen, und zwar insbesondere um

Übersetzung bestätigt

Σε κάθε κράτος μέλος διορίζεται ένας δημόσιος λειτουργός ως προϊστάμενος της εθνικής μονάδας.In jedem Mitgliedstaat wird ein Beamter als Leiter der nationalen Stelle ernannt.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher BedeutungGriechische Definition zu προϊστάμενος

προϊστάμενος ο [proistámenos] Ο20α θηλ. προϊσταμένη [proistaméni] γεν. πληθ. προϊσταμένων : αυτός που διευθύνει, που είναι επικεφαλής. ANT υφιστάμενος: Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας / της επιχείρησης / του γραφείου. Zήτησε να δει την προϊσταμένη.

[λόγ. ουσιαστικοπ. αρσ. του επιθ. προϊστάμενος· λόγ. προϊστάμεν(ος) -η]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback