προσεκτικός -ή -ό Adj.  [prosektikos -i -o, prosektikos -h -o]

  Adj.
(33)
  Adj.
(11)
  Adj.
(9)
  Adj.
(2)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Η παρούσα οδηγία, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της προστασίας που παρέχει, θέτει ως σημείο αναφοράς τον μέσο καταναλωτή, ο οποίος έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών, πολιτιστικών και γλωσσικών παραγόντων, κατά την ερμηνεία του Δικαστηρίου, αλλά επίσης περιλαμβάνει διατάξεις για την πρόληψη της εκμετάλλευσης των καταναλωτών, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οποίων τους καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτους σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.Dem entsprechend und um die wirksame Anwendung der vorgesehenen Schutzmaßnahmen zu ermöglichen, nimmt diese Richtlinie den Durchschnittsverbraucher, der angemessen gut unterrichtet und angemessen aufmerksam und kritisch ist, unter Berücksichtigung sozialer, kultureller und sprachlicher Faktoren in der Auslegung des Gerichtshofs als Maßstab, enthält aber auch Bestimmungen zur Vermeidung der Ausnutzung von Verbrauchern, deren Eigenschaften sie für unlautere Geschäftspraktiken besonders anfällig machen.

Übersetzung bestätigt

Το παραδεκτό ενός ισχυρισμού πρέπει να βασίζεται στις εύλογες προσδοκίες του μέσου τελικού χρήστη ενός καλλυντικού προϊόντος, ο οποίος είναι εύλογα ενημερωμένος και εύλογα παρατηρητικός και προσεκτικός, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών, πολιτιστικών και γλωσσικών παραγόντων στη συγκεκριμένη αγορά.Die Zulässigkeit einer Werbeaussage richtet sich danach, wie der durchschnittliche Endverbraucher eines kosmetischen Mittels, der angemessen gut unterrichtet und angemessen aufmerksam und kritisch ist, diese Aussage unter Berücksichtigung der sozialen, kulturellen und sprachlichen Faktoren innerhalb des betreffenden Marktes wahrnimmt.

Übersetzung bestätigt

να είναι προσεκτικός στα ασυνήθη περιστατικά που αφορούν την οδήγηση του τραίνουbeim Führen des Zuges ungewöhnliche Vorkommnisse aufmerksam registrieren können

Übersetzung bestätigt

να είναι προσεκτικός, εφόσον το επιτρέπει η οδήγηση του τραίνου, στα ασυνήθη περιστατικά που αφορούν την υποδομή και το περιβάλλον: σήματα, σιδηροτροχιές, τροφοδοσία σε ενέργεια, διέλευση από ανισόπεδες διαβάσεις, περίγυρος της σιδηροτροχιάς, άλλη κυκλοφορίαsoweit das Führen des Zuges es gestattet, ungewöhnliche Vorkommnisse in Bezug auf die Infrastruktur oder das Umfeld (Signale, Gleise, Energieversorgung, Bahnübergänge, Gleisumgebung, anderer Verkehr) aufmerksam registrieren können

Übersetzung bestätigt

Αυτά ήθελα να πω γι' αυτή την ερώτηση εξ ονόματος του κ. McCreevy και της Επιτροπής, επισημαίνοντας συγχρόνως, προφανώς, τη δυσκολία του προβλήματος. Φυσικά παραμένω εξαιρετικά προσεκτικός όσον αφορά προτάσεις και υποδείξεις που το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να κάνει σχετικά με αυτό το ζήτημα.Dies wolle ich im Namen von Charlie McCreevy sowie der Kommission auf diese Anfrage antworten, wobei ich selbstverständlich alle Vorschläge und Anregungen, die das Parlament in dieser Frage gegebenenfalls macht, aufmerksam prüfen werde.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • προσεκτικός (maskulin)
  • προσεκτική (feminin)
  • προσεκτικό (neutrum)


Griechische Definition zu προσεκτικός -ή -ό

προσεκτικός -ή -ό [prosektikós] & προσεχτικός -ή -ό [prosextikós] : ANT απρόσεκτος. 1. που έχει την ιδιότητα ή την ικανότητα να προσέχει, που ενεργεί με συγκεντρωμένη τη σκέψη, την όραση, την ακοή του: προσεκτικός -ή -ό μαθητής / τεχνίτης / αναγνώστης / παρατηρητής / οδηγός. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback