ποσοτικός -ή -ό Adj.  [posotikos -i -o, posotikos -h -o]

(22)
  Adj.
(8)

GriechischDeutsch
ποσοτικός προσδιορισμός οινανθικού τριεστέρα με καπρονικό τριεστέρα ως εσωτερικό πρότυπο.quantitative mit Tricaproat als interner Standardprobe.

Übersetzung bestätigt

ποσοτικός προσδιορισμός επτανικού μεθυλεστέρα με χρήση μείγματος βαθμονόμησης.quantitative Methylheptanoat-Bestimmung mit einem Kalibrierungsgemisch.

Übersetzung bestätigt

ποσοτικός προσδιορισμός οινανθικού τριεστέρα με καπρονικό τριεστέρα ως εσωτερικό πρότυπο·quantitative mit Tricaproat als interner Standardprobe;

Übersetzung bestätigt

ποσοτικός προσδιορισμός επτανικού μεθυλεστέρα με χρήση δείγματος/μείγματος βαθμονόμησης·quantitative Methylheptanoat-Bestimmung mit einer Kalibrierungsprobe/Gemisch;

Übersetzung bestätigt

ποσοτικός προσδιορισμός επτανικού μεθυλεστέρα με κ-εννεάνιο ή εννεανικό μεθυλεστέρα ως εσωτερικό πρότυπο·quantitative Methylheptanoat-Bestimmung mit n-Nonan oder Methylnonanoat als interner Standardprobe;

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • ποσοτικός (maskulin)
  • ποσοτική (feminin)
  • ποσοτικό (neutrum)


Griechische Definition zu ποσοτικός -ή -ό

ποσοτικός -ή -ό [posotikós] : που ανήκει ή που αναφέρεται σε ποσότητες, σε ποσά. ANT ποιοτικός: Ποσοτική αύξηση / μείωση. Προσδιορισμός των ποσοτικών μεγεθών. Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. || (χημ.) ποσοτική ανάλυση, που γίνεται για τον καθορισμό της ποσότητας (μάζας ή όγκου) των συστατικών που περιέχονται σε μια χημική ένω ση ή σε ένα μείγμα. || (οικον.) ποσοτική θεωρία χρήματος, σύμφωνα με την οποία η αξία του νομίσματος εξαρτάται από την ποσότητα στην οποία αυτό κυκλοφορεί. ποσοτικά ΕΠIΡΡ.

[λόγ. ποσό(ν) -τικός μτφρδ. γαλλ. quantitatif]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback