πονο-   [pono-]

(0)
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu πονο.Griechische Definition zu πονο

πονο- [pono] & πονό- [ponó], όταν κατά τη σύνθεση ο τόνος ανεβαίνει στο α' συνθετικό : α' συνθετικό σε σύνθετα αρσενικά ουσιαστικά· συνήθ. εναλλάσσεται με το β' συνθετικό -πονοςα και δηλώνει την ύπαρξη πόνου στο μέρος του σώματος που εκφράζει το β' συνθετικό: πονοκέφαλος, πονόκοιλος, κεφαλόπονος, κοιλόπονος· πονόδοντος, οδοντόπονος· πονόματος.

[θ. της λ. πόν(ος) και της φρ. πον(εί)… -ο- ως α' συνθ.: πονό-κοιλος (αντί κοιλό-πονος)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback