παραπατώ Verb  [parapato, parapatw]

(0)
  Verb
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
στραβοπατώ
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
trudeln
torkeln
wanken
taumeln

Grammatik

Grammatik zu παραπατώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
παραπατάω, παραπατώπαραπατάμε, παραπατούμε
παραπατάςπαραπατάτε
παραπατάει, παραπατάπαραπατάν(ε), παραπατούν(ε)
Imper
fekt
παραπατούσα, παραπάταγαπαραπατούσαμε, παραπατάγαμε
παραπατούσες, παραπάταγεςπαραπατούσατε, παραπατάγατε
παραπατούσε, παραπάταγεπαραπατούσαν(ε), παραπάταγαν, παραπατάγανε
Aoristπαραπάτησαπαραπατήσαμε
παραπάτησεςπαραπατήσατε
παραπάτησεπαραπάτησαν, παραπατήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω παραπατήσειέχουμε παραπατήσει
έχεις παραπατήσειέχετε παραπατήσει
έχει παραπατήσειέχουν παραπατήσει
Plu
perf
ekt
είχα παραπατήσειείχαμε παραπατήσει
είχες παραπατήσειείχατε παραπατήσει
είχε παραπατήσειείχαν παραπατήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα παραπατάω, θα παραπατώθα παραπατάμε, θα παραπατούμε
θα παραπατάςθα παραπατάτε
θα παραπατάει, θα παραπατάθα παραπατάν(ε), θα παραπατούν(ε)
Fut
ur
θα παραπατήσωθα παραπατήσουμε, θα παραπατήσομε
θα παραπατήσειςθα παραπατήσετε
θα παραπατήσειθα παραπατήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω παραπατήσειθα έχουμε παραπατήσει
θα έχεις παραπατήσειθα έχετε παραπατήσει
θα έχει παραπατήσειθα έχουν παραπατήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να παραπατάω, να παραπατώνα παραπατάμε, να παραπατούμε
να παραπατάςνα παραπατάτε
να παραπατάει, να παραπατάνα παραπατάν(ε), να παραπατούν(ε)
Aoristνα παραπατήσωνα παραπατήσουμε, να παραπατήσομε
να παραπατήσειςνα παραπατήσετε
να παραπατήσεινα παραπατήσουν(ε)
Perfνα έχω παραπατήσεινα έχουμε παραπατήσει
να έχεις παραπατήσεινα έχετε παραπατήσει
να έχει παραπατήσεινα έχουν παραπατήσει
Imper
ativ
Presπαραπάτα, παραπάταγεπαραπατάτε
Aoristπαραπάτησε, παραπάταπαραπατήστε
Part
izip
Presπαραπατώντας
Perfέχοντας παραπατήσει
InfinAoristπαραπατήσει





Griechische Definition zu παραπατώ

παραπατώ [parapató] & -άω .1α : 1. πατώ με εσφαλμένο τρόπο χάνοντας την ισορροπία, το βηματισμό μου: Kαθώς ανέβαινα τη σκάλα παραπάτησα κι έπεσα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback