παρακάτω Verb  [parakato, parakatw]

(2352)
(1408)
(240)
(9)

GriechischDeutsch
Καταρχήν, η KfW αναλαμβάνει το 70 % των αναμενόμενων ζημιών χωρίς, ωστόσο, περιορισμό κινδύνου όσον αφορά τη Rhineland, δηλαδή οι ζημίες οι οποίες υπερβαίνουν τη συμμετοχή της τάξεως του 30 % των ενώσεων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (βλέπε παρακάτω) αναλαμβάνονται από την KfW σε ποσοστό 100 %·Im Prinzip trägt die KfW 70 % der erwarteten Verluste, allerdings ohne Risikobegrenzung betreffend Rhineland; d. h. Verluste, die über die 30 %ige Beteiligung der kreditwirtschaftlichen Verbände (siehe unten) hinausgehen, werden von der KfW zu 100 % getragen.

Übersetzung bestätigt

Σε περίπτωση που μια ή περισσότερες υπηρεσίες CSP εποπτεύονται/διαπιστεύονται τώρα ή κατά το παρελθόν από το σχήμα, τότε το πεδίο ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιέχει μια αλληλουχία που να ορίζει έκαστο CSP ο οποίος παρέχει μια ή περισσότερες από τις εν λόγω εποπτευόμενες/διαπιστευμένες υπηρεσίες, με λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση εποπτείας/διαπίστευσης και ιστορικό κατάστασης κάθε υπηρεσίας του CSP (TSP = CSP στο παρακάτω διάγραμμα).Wenn im Rahmen des Systems ein oder mehrere CSP-Dienste beaufsichtigt bzw. akkreditiert werden bzw. wurden, MUSS das Feld eine Abfolge enthalten, die jeden CSP identifiziert, der einen oder mehrere solche beaufsichtigten bzw. akkreditierten Dienste erbringt. Dazu gehören auch Einzelheiten über den Aufsichtsbzw. Akkreditierungsstatus und historische Informationen über den Status jedes Dienstes des CSP (in der Abbildung unten gilt: TSP = CSP).

Übersetzung bestätigt

Αυτό παρουσιάζεται στο διάγραμμα 2 παρακάτω.Dies geht aus Abbildung 2 unten hervor.

Übersetzung bestätigt

Όπως θα καταδειχθεί παρακάτω, χωρίς κρατική αντεγγύηση, μια ιδιωτική τράπεζα θα είχε χρεώσει τουλάχιστον 480 μονάδες βάσης ετησίως για εγγυήσεις χορηγηθείσες προ της 30ής Ιουνίου 1999.Wie weiter unten nachgewiesen wird, hätte eine Privatbank ohne staatliche Nachbürgschaft mindestens 480 Basispunkte p.a. für vor dem 30. Juni 1999 gewährte Bürgschaften erhoben.

Übersetzung bestätigt

Το προϊόν πρέπει να έχει τη διαμόρφωση με την οποία διατίθεται στην αγορά και συνιστάται για χρήση, ιδίως όσον αφορά βασικές παραμέτρους όπως οι προκαθορισμένοι χρόνοι υστέρησης για τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας και η ανάλυση (με εξαίρεση τις παρακάτω προδιαγραφές).Das Produkt muss so konfiguriert sein, wie es ausgeliefert und zum Gebrauch empfohlen wird. Dies gilt insbesondere für wichtige Parameter wie die voreingestellten Wartezeiten für die Stromsparzustände und die Auflösung (mit den unten angeführten Ausnahmen).

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu παρακάτω.Griechische Definition zu παρακάτω

παρακάτω [parakáto] επίρρ. : σε θέση επιρρήματος ή πρόθεσης. 1. (τοπ.) α. (λίγο) πιο κάτω, σε (λίγο) χαμηλότερο ύψος: Tο ορειβατικό καταφύγιο είναι λίγο παρακάτω από την κορυφή του βουνού. Kατέβα λίγο παρακάτω. Tο αεροπλάνο πετούσε λίγο παρακάτω από τα σύννεφα. β. (λίγο) πιο μακριά, πιο πέρα, σε (μικρή) απόσταση: Mένω εκατό μέτρα παρακάτω. Σε περιμένω λίγο παρακάτω. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback