{το}  πανδοχείο Subst.  [pandochio, panthochio, pandoxeio]

{das}    Subst.
(97)
{das}    Subst.
(19)
{das}    Subst.
(6)
{die}    Subst.
(5)

Etymologie zu πανδοχείο

πανδοχείο altgriechisch πανδοκεῖον


GriechischDeutsch
Ολοκληρώνω την παρέμβασή μου, κύριε Πρόεδρε, με μια ρήση του Μιγκέλ ντε Θερβάντες ο οποίος, όταν είχε γεράσει και βρισκόταν κοντά στο τέλος της ζωής του, είχε πει ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οφείλουμε να αποφασίσουμε αν είμαστε δρόμος ή πανδοχείο.Abschließend, Herr Präsident, möchte ich Miguel de Cervantes zitieren, der, schon alt, am Ende seines Lebens sagte, dass es Situationen gibt, wo man sich entscheiden muss, ob man Weg oder Gasthaus ist.

Übersetzung bestätigt

Το να είμαστε πανδοχείο σημαίνει ότι παραμένουμε στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε.Als Gasthaus bleibt man, wo man ist.

Übersetzung bestätigt

Στο τέλος του καρποφόρου βίου του, ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες δήλωσε ότι υπήρξαν στιγμές στη ζωή του κατά τις οποίες έπρεπε να επιλέξει εάν θα είναι δρόμος ή πανδοχείο.Am Ende seines fruchtbaren Lebens sagte Miguel de Cervantes, dass es Augenblicke im Leben gibt, in denen man sich entscheiden muss, eine Straße oder ein Gasthaus zu sein.

Übersetzung bestätigt

Με το πανδοχείο, ο Θερβάντες εννοούσε να μένει ακίνητος, να παραπονείται ότι τον αγνοούν και να παραμένει στατικός.Mit dem Gasthaus meinte Cervantes den Stillstand und dass man sich darüber beschwert, dass man ignoriert wird und statisch bleibt.

Übersetzung bestätigt

Στους αγώνες του να δει απ 'την ανοιχτή πόρτα, το πλήθος ίδια διαμορφώνεται σε straggling σφήνα, με το πιο τολμηροί κορυφή που βρίσκεται πλησιέστερα στο πανδοχείο.In ihren Kämpfen um durch die offene Tür sehen, bildeten das Publikum selbst in eine zurückgebliebenen Keil, mit dem Abenteurer Spitze nächsten Gasthaus.

Übersetzung nicht bestätigt

Griechische Definition zu πανδοχείο

πανδοχείο το [panδoxío] : τύπος λαϊκού ξενοδοχείου παλαιότερων εποχών· κατάστημα που πρόσφερε, με πληρωμή, κατάλυμα για ύπνο και φαγητό σε ταξιδιώτες· χάνι.

[λόγ. < ελνστ. πανδοχεῖον (αρχ. πανδοκεῖον)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback