ομόφωνα Adv.  [omofona, omofwna]

  Adj.
(4013)
  Adj.
(77)

Etymologie zu ομόφωνα

ομόφωνα ομόφωνος


GriechischDeutsch
Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα με την υπ’ αριθ. 578/4/4-9-2002 απόφασή του την παράταση του χρόνου παράδοσης ως τις 19.5.2004, δεδομένου ότι η καθυστέρηση δεν οφειλόταν στην κοινοπραξία.Der Aufsichtsrat beschloss durch die Entscheidung Nr. 578/4/4-9-2002 einstimmig die Verlängerung der Lieferzeit bis zum 19.5.2004, da die Verzögerung nicht durch das Konsortium zu vertreten war.

Übersetzung bestätigt

οι λέξεις «ομόφωνα» αντικαθίσταται από τις λέξεις «με πλειοψηφία δύο τρίτων»,wird das Wort „einstimmig“ durch die Worte „mit Zweidrittelmehrheit“ ersetzt;

Übersetzung bestätigt

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα σχετικά με τις εσωτερικές γλωσσικές ρυθμίσεις της Ευρωπόλ.Der Verwaltungsrat entscheidet einstimmig über die interne Sprachenregelung von Europol.

Übersetzung bestätigt

Το άρθρο 19 παράγραφος 1 προβλέπει ότι το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να επιτρέψει σε ένα κράτος μέλος να θεσπίσει περαιτέρω απαλλαγές ή μειώσεις για λόγους ειδικής πολιτικής.In Artikel 19 Absatz 1 ist festgelegt, dass der Rat auf Vorschlag der Kommission einstimmig einen Mitgliedstaat ermächtigen kann, weitere Steuerbefreiungen oder Ermäßigungen aus besonderen politischen Erwägungen zu gewähren.

Übersetzung bestätigt

Τα οικεία κράτη μέλη ψήφισαν ομόφωνα/με ειδική πλειοψηφία υπέρ της ενσωμάτωσης της επικαιροποίησης τεχνικού χαρακτήρα, των διατάξεων του κώδικα ISPS όσον αφορά τα σκάφη, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 και τις εταιρείες στις οποίες ανήκουν, στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004.Die betroffenen Mitgliedstaaten sprachen sich einstimmig/mit qualifizierter Mehrheit für die Aufnahme der technischen Aktualisierung der Bestimmungen des ISPS-Codes bezüglich Schiffen im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 einschließlich deren Unternehmen in den Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 aus.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
ομόθυμα
σύμφωνα
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ομόφωνα.Griechische Definition zu ομόφωνα

ομόφωνα, επίρρ.

Με μια φωνή· με σύμφωνη γνώμη, ομόφωνα:
ομόφωνα μεγάλως εβοούσαν (ενν. οι ραμπίνοι) (Μαρκάδ. 491).
[<επίθ. ομόφωνος. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback