μοιάζω Verb  [miazo, moiazw]

  Verb
(1)
(0)
(0)

Etymologie zu μοιάζω

μοιάζω altgriechisch ὁμοιάζω


GriechischDeutsch
Ίσως επειδή τις επιθυμώ και θέλω να τις μοιάζω!Vielleicht will ich ihnen ähneln, weil ich sie begehre?

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu μοιάζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
μοιάζωμοιάζουμε, μοιάζομε
μοιάζειςμοιάζετε
μοιάζειμοιάζουν(ε)
Imper
fekt
έμοιαζαμοιάζαμε
έμοιαζεςμοιάζατε
έμοιαζεέμοιαζαν, μοιάζαν(ε)
Aoristέμοιασαμοιάσαμε
έμοιασεςμοιάσατε
έμοιασεέμοιασαν, μοιάσαν(ε)
Per
fekt
έχω μοιάσειέχουμε μοιάσει
έχεις μοιάσειέχετε μοιάσει
έχει μοιάσειέχουν μοιάσει
Plu
per
fekt
είχα μοιάσειείχαμε μοιάσει
είχες μοιάσειείχατε μοιάσει
είχε μοιάσειείχαν μοιάσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα μοιάζωθα μοιάζουμε, θα μοιάζομε
θα μοιάζειςθα μοιάζετε
θα μοιάζειθα μοιάζουν(ε)
Fut
ur
θα μοιάσωθα μοιάσουμε, θα μοιάζομε
θα μοιάσειςθα μοιάσετε
θα μοιάσειθα μοιάσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω μοιάσειθα έχουμε μοιάσει
θα έχεις μοιάσειθα έχετε μοιάσει
θα έχει μοιάσειθα έχουν μοιάσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να μοιάζωνα μοιάζουμε, να μοιάζομε
να μοιάζειςνα μοιάζετε
να μοιάζεινα μοιάζουν(ε)
Aoristνα μοιάσωνα μοιάσουμε, να μοιάσομε
να μοιάσειςνα μοιάσετε
να μοιάσεινα μοιάσουν(ε)
Perfνα έχω μοιάσεινα έχουμε μοιάσει
να έχεις μοιάσεινα έχετε μοιάσει
να έχει μοιάσεινα έχουν μοιάσει
Imper
ativ
Presμοίαζεμοιάζετε
Aoristμοίασεμοιάστε
Part
izip
Presμοιάζοντας
Perfέχοντας μοιάσει
InfinAoristμοιάσει

Griechische Definition zu μοιάζω

μοιάζω [mnázo] .1α : 1. έχω κοινά γνωρίσματα με κπ. ή με κτ., είμαι όμοιος: μοιάζω (με) κπ. / (με) κτ. ή μοιάζω κάποιου: Ο λαγός μοιάζει με κουνέλι αλλά είναι μεγαλύτερος. Mοιάζει του πατέρα του και στο σώμα και στα χούγια. Mοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό / σαν δίδυμα αδέλφια, μοιάζουν πολύ. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback