λεπτομερώς Adv.  [leptomeros, leptomerws]

  Adj.
(349)
(257)

Etymologie zu λεπτομερώς

λεπτομερώς λεπτομερ(ής) + -ώς


GriechischDeutsch
Για παράδειγμα το άρθρο 13 του νόμου 2367/1995 προβλέπει μείωση του εργατικού δυναμικού της εταιρείας κατά 600 άτομα και καθορίζει λεπτομερώς τα σχετικά κίνητρα.Art. 13 Gesetz 2367/1995 etwa sieht einen Abbau des Humankapitals des Unternehmens um 600 Arbeitsplätze vor und legt die entsprechenden Anreize detailliert fest.

Übersetzung bestätigt

Η έκθεση περιλαμβάνει περιγραφή της περίπτωσης, στην οποία αναφέρεται λεπτομερώς γιατί θεωρήθηκε ότι πληρούνταν τα ανωτέρω κριτήρια.Der Bericht muss auch eine Darstellung des jeweiligen Falles enthalten, in der detailliert erläutert wird, warum die obigen Kriterien als erfüllt betrachtet wurden.

Übersetzung bestätigt

Η FEDECOM εξήγησε λεπτομερώς τον μηχανισμό χρηματοδότησης των «προγραμμάτων περιόδου εμπορίας» καθώς και τον ρόλο των επιτροπών.Die FEDECOM erklärte detailliert den Finanzierungsmechanismus der „Krisenpläne“ sowie die Rolle, die die Comités darin spielten.

Übersetzung bestätigt

Τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης για τις κοινές δράσεις καθορίζονται λεπτομερώς στο παράρτημα IV.Die Auswahlund Vergabekriterien für gemeinsame Maßnahmen sind in Anhang IV detailliert aufgeführt.

Übersetzung bestätigt

Είναι απαραίτητο να καθοριστούν λεπτομερώς στον παρόντα κανονισμό οι όροι υγειονομικού ελέγχου για τις εισαγωγές ζώων υδατοκαλλιέργειας στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών των ζώων, τα οποία πρέπει να αντικαταστήσουν τους όρους εισαγωγής που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την οδηγία 91/67/ΕΟΚ.In der vorliegenden Verordnung sind die Tiergesundheitsbedingungen für die Einfuhr von Aquakulturtieren in die Gemeinschaft, einschließlich Muster von detailliert festzulegen; diese sollten die in der Richtlinie 91/67/EWG enthaltenen Einfuhrbedingungen ersetzen.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu λεπτομερώς.Griechische Definition zu λεπτομερώς

λεπτομερώς, επίρρ.

Με κάθε λεπτομέρεια, με ακρίβεια:
λεπτομερώς Καλλίμαχος λέγει προς βασιλέαν (Καλλίμ. 2504· Χρον. Μορ. Η 2372).
[μτγν. επίρρ. λεπτομερώς. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback