λαχαίνω  Verb  [lacheno, laxainw]

Ähnliche Bedeutung wie λαχαίνω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze treffen

... Ah, wann treffen sie sich wieder? ...

... Ich habe gar nicht erwartet, dass ich sie bei der Party treffen würde. ...

... Sie treffen sich einmal pro Woche. ...

Quelle: Sprachprofi, human600, Wolf

Grammatik


ΛΑΧΑΙΝΩ
I meet
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
λαχαίνωλαχαίνουμε, λαχαίνομε
λαχαίνειςλαχαίνετε
λαχαίνειλαχαίνουν(ε)
Imper
fekt
λάχαιναλαχαίναμε
λάχαινεςλαχαίνατε
λάχαινελάχαιναν, λαχαίναν(ε)
Aoristέλαχαλάχαμε
έλαχεςλάχατε
έλαχεέλαχαν, λάχαναν(ε)
Per
fect
έχω λάχειέχουμε λάχει
έχεις λάχειέχετε λάχει
έχει λάχειέχουν λάχει
Plu
per
fect
είχα λάχειείχαμε λάχει
είχες λάχειείχατε λάχει
είχε λάχειείχαν λάχει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα λαχαίνωθα λαχαίνουμε, θα λαχαίνομε
θα λαχαίνειςθα λαχαίνετε
θα λαχαίνειθα λαχαίνουν(ε)
Fut
ur
θα λάχωθα λάχουμε, θα λάχομε
θα λάχειςθα λάχετε
θα λάχειθα λάχουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω λάχειθα έχουμε λάχει
θα έχεις λάχειθα έχετε λάχει
θα έχει λάχειθα έχουν λάχει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να λαχαίνωνα λαχαίνουμε, να λαχαίνομε
να λαχαίνειςνα λαχαίνετε
να λαχαίνεινα λαχαίνουν(ε)
Aoristνα λάχωνα λάχουμε, να λάχομε
να λάχειςνα λάχετε
να λάχεινα λάχουν(ε)
Perfνα έχω λάχεινα έχουμε λάχει
να έχεις λάχεινα έχετε λάχει
να έχει λάχεινα έχουν λάχει
Imper
ativ
Presλάχαινελαχαίνετε
Aoristλάχελάχετε
Part
izip
Presλαχαίνοντας
Perfέχοντας λάχει
InfinAoristλάχει
Griechische Definition zu λαχαίνω

λαχαίνω [laéno] Ρ αόρ. έλαχα, απαρέμφ. λάχει (συνήθ. στο γ' πρόσ.) : (οικ.) για κτ. που συμβαίνει κατά σύμπτωση, κατά τύχη, που είναι αποτέλεσμα τυχαίας επιλογής· τυχαίνω: Σ΄ εμένα έλαχε ο κλήρος να μιλήσω. Είναι να μη σου λάχει το κακό, να μη σου τύχει. Δεν τρώω ό,τι λάχει. ΠAΡ έκφρ. εμείς οι Bλάχοι*, όπως λάχει. || λαχαίνω κπ. στο δρόμο, τον συναντώ τυχαία.

[αρχ. λαγχάνω μεταπλ. -αίνω με βάση το συνοπτ. θ. λαχ- (πρβ. αόρ. ἔλαχον)]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu λαχαίνω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15