λαχαίνω Verb  [lacheno, laxainw]

  Verb
(0)

Etymologie zu λαχαίνω

λαχαίνω altgriechisch λαγχάνω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
σκάπτω
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu λαχαίνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
λαχαίνωλαχαίνουμε, λαχαίνομε
λαχαίνειςλαχαίνετε
λαχαίνειλαχαίνουν(ε)
Imper
fekt
λάχαιναλαχαίναμε
λάχαινεςλαχαίνατε
λάχαινελάχαιναν, λαχαίναν(ε)
Aoristέλαχαλάχαμε
έλαχεςλάχατε
έλαχεέλαχαν, λάχαναν(ε)
Per
fekt
έχω λάχειέχουμε λάχει
έχεις λάχειέχετε λάχει
έχει λάχειέχουν λάχει
Plu
per
fekt
είχα λάχειείχαμε λάχει
είχες λάχειείχατε λάχει
είχε λάχειείχαν λάχει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα λαχαίνωθα λαχαίνουμε, θα λαχαίνομε
θα λαχαίνειςθα λαχαίνετε
θα λαχαίνειθα λαχαίνουν(ε)
Fut
ur
θα λάχωθα λάχουμε, θα λάχομε
θα λάχειςθα λάχετε
θα λάχειθα λάχουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω λάχειθα έχουμε λάχει
θα έχεις λάχειθα έχετε λάχει
θα έχει λάχειθα έχουν λάχει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να λαχαίνωνα λαχαίνουμε, να λαχαίνομε
να λαχαίνειςνα λαχαίνετε
να λαχαίνεινα λαχαίνουν(ε)
Aoristνα λάχωνα λάχουμε, να λάχομε
να λάχειςνα λάχετε
να λάχεινα λάχουν(ε)
Perfνα έχω λάχεινα έχουμε λάχει
να έχεις λάχεινα έχετε λάχει
να έχει λάχεινα έχουν λάχει
Imper
ativ
Presλάχαινελαχαίνετε
Aoristλάχελάχετε
Part
izip
Presλαχαίνοντας
Perfέχοντας λάχει
InfinAoristλάχει

Griechische Definition zu λαχαίνω

λαχαίνω [laéno] Ρ αόρ. έλαχα, απαρέμφ. λάχει (συνήθ. στο γ' πρόσ.) : (οικ.) για κτ. που συμβαίνει κατά σύμπτωση, κατά τύχη, που είναι αποτέλεσμα τυχαίας επιλογής· τυχαίνω: Σ΄ εμένα έλαχε ο κλήρος να μιλήσω. Είναι να μη σου λάχει το κακό, να μη σου τύχει. Δεν τρώω ό,τι λάχει. ΠAΡ έκφρ. εμείς οι Bλάχοι*, όπως λάχει. || λαχαίνω κπ. στο δρόμο, τον συναντώ τυχαία.

[αρχ. λαγχάνω μεταπλ. -αίνω με βάση το συνοπτ. θ. λαχ- (πρβ. αόρ. ἔλαχον)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback