λίαν Adv.  [lian]

(304)

Etymologie zu λίαν

λίαν Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Παρά το γεγονός ότι οι συμβάσεις με τον ΟΣΕ και τον ΗΣΑΠ δεν αφορούν τη ναυπηγική βιομηχανία αλλά την κατασκευή τροχαίου υλικού, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει ως μέτρο σύγκρισης το 0,8 %, δεδομένου ότι η κατασκευή τροχαίου υλικού παρέμενε λίαν περιορισμένης σημασίας δραστηριότητα για την ΕΝΑΕ, ενώ ο κύριος όγκος των εργασιών της, και επομένως ο κύριος κίνδυνος που αντιπροσώπευε η εν λόγω εταιρεία, αφορούσε τη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων.Trotz der Tatsache, dass die Verträge mit OSE und ISAP nicht den Schiffbau, sondern die Herstellung von Fahrzeugen betreffen, wird die Kommission die 0,8 % als Vergleichswert nutzen, da die Herstellung von Fahrzeugen ein sehr beschränkter Arbeitsbereich für HSY blieb, während das Kerngeschäft und somit das Hauptrisiko, das obiges Unternehmen repräsentierte, Schiffbau und -umbau waren.

Übersetzung bestätigt

S1, S2 και S45 είναι υποχρεωτικές για όλες τις λίαν τοξικές, τοξικές και διαβρωτικές ουσίες και τα μείγματα που πωλούνται στο ευρύτερο κοινό.Die Angabe von S1, S2 und S45 ist bei allen sehr giftigen, giftigen und ätzenden Stoffen und Gemischen, die im Einzelhandel erhältlich sind, vorgeschrieben.

Übersetzung bestätigt

λίαν τοξικό: T+sehr giftig: T+

Übersetzung bestätigt

Στις ουσίες με συγκεκριμένες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία (βλέπε Κεφάλαιο 4 του Παραρτήματος VI, οδηγία 67/548/ΕΟΚ) που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή/και τοξικές για την αναπαραγωγή στις κατηγορίες 1 ή 2 αποδίδεται η σημείωση E εφόσον έχουν επίσης ταξινομηθεί ως λίαν τοξικές (T+), τοξικές (T) ή επιβλαβείς (Xn).Stoffe mit spezifischen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit (siehe Kapitel 4 des Anhangs VI der Richtlinie 67/548/EWG), die als karzinogen, keimzellmutagen und/oder reproduktionstoxisch der Kategorie 1 oder 2 eingestuft sind, werden mit der Anmerkung E versehen, wenn sie darüber hinaus als sehr toxisch (T+), toxisch (T) oder gesundheitsschädlich (Xn) eingestuft sind.

Übersetzung bestätigt

ενδέχεται να έχουν λίαν συντόμως επιπτώσεις εκτός του εδάφους του, ήbei denen zu befürchten ist, dass sie sehr schnell Auswirkungen außerhalb seines Hoheitsgebiets haben können, oder

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Grammatik

Noch keine Grammatik zu λίαν.Griechische Definition zu λίαν

λίαν [lían] επίρρ. : (λόγ.) πάρα πολύ: λίαν καλώς, βαθμός αξιολόγησης κυρίως στην εκπαίδευση (αμέσως μετά το «άριστα»). λίαν επιεικώς, με μεγάλη επιείκεια. λίαν συντόμως, πολύ σύντομα.

[λόγ. < αρχ. λίαν]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback