καταφέρω Verb  [katafero, kataferw]

  Verb
(1)
(0)

Etymologie zu καταφέρω

καταφέρω altgriechisch καταφέρω (κατά) κατα- + φέρω


GriechischDeutsch
Αν σταματήσουμε τη συζήτηση αμέσως τώρα, μπορώ ακόμη να καταφέρω το πρώτο.Ich kann mich noch verwalten das erstere.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
καταφέρνω (σπανίως)
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu καταφέρω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
kataferno">καταφέρωκαταφέρουμε, καταφέρομεκαταφέρομαικαταφερόμαστε
καταφέρειςκαταφέρετεκαταφέρεσαικαταφέρεστε, καταφερόσαστε
καταφέρεικαταφέρουν(ε)καταφέρεταικαταφέρονται
Imper
fekt
κατέφερακαταφέραμεκαταφερόμουν(α)καταφερόμαστε, καταφερόμασταν
κατέφερεςκαταφέρατεκαταφερόσουν(α)καταφερόσαστε, καταφερόσασταν
κατέφερεκατέφεραν, καταφέραν(ε)καταφερόταν(ε)καταφέρονταν, καταφερόντανε, καταφερόντουσαν
Aoristκατέφερακαταφέραμεκαταφέρθηκακαταφερθήκαμε
κατέφερεςκαταφέρατεκαταφέρθηκεςκαταφερθήκατε
κατέφερεκατέφεραν, καταφέραν(ε)καταφέρθηκεκαταφέρθηκαν, καταφερθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω καταφέρειέχουμε καταφέρειέχω καταφερθείέχουμε καταφερθεί
έχεις καταφέρειέχετε καταφέρειέχεις καταφερθείέχετε καταφερθεί
έχει καταφέρειέχουν καταφέρειέχει καταφερθείέχουν καταφερθεί
Plu
per
fekt
είχα καταφέρειείχαμε καταφέρειείχα καταφερθείείχαμε καταφερθεί
είχες καταφέρειείχατε καταφέρειείχες καταφερθείείχατε καταφερθεί
είχε καταφέρειείχαν καταφέρειείχε καταφερθείείχαν καταφερθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα καταφέρωθα καταφέρουμε, θα καταφέρομεθα καταφέρομαιθα καταφερόμαστε
θα καταφέρειςθα καταφέρετεθα καταφέρεσαιθα καταφέρεστε, θα καταφερόσαστε
θα καταφέρειθα καταφέρουν(ε)θα καταφέρεταιθα καταφέρονται
Fut
ur
θα καταφέρωθα καταφέρουμε, θα καταφέρομεθα καταφερθώθα καταφερθούμε
θα καταφέρειςθα καταφέρετεθα καταφερθείςθα καταφερθείτε
θα καταφέρειθα καταφέρουν(ε)θα καταφερθείθα καταφερθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω καταφέρειθα έχουμε καταφέρειθα έχω καταφερθείθα έχουμε καταφερθεί
θα έχεις καταφέρειθα έχετε καταφέρειθα έχεις καταφερθείθα έχετε καταφερθεί
θα έχει καταφέρειθα έχουν καταφέρειθα έχει καταφερθείθα έχουν καταφερθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να καταφέρωνα καταφέρουμε, να καταφέρομενα καταφέρομαινα καταφερόμαστε
να καταφέρειςνα καταφέρετενα καταφέρεσαινα καταφέρεστε, να καταφερόσαστε
να καταφέρεινα καταφέρουν(ε)να καταφέρεταινα καταφέρονται
Aoristνα καταφέρωνα καταφέρουμε, να καταφέρομενα καταφερθώνα καταφερθούμε
να καταφέρειςνα καταφέρετενα καταφερθείςνα καταφερθείτε
να καταφέρεινα καταφέρουν(ε)να καταφερθείνα καταφερθούν(ε)
Perfνα έχω καταφέρεινα έχουμε καταφέρεινα έχω καταφερθείνα έχουμε καταφερθεί
να έχεις καταφέρεινα έχετε καταφέρεινα έχεις καταφερθείνα έχετε καταφερθεί
να έχει καταφέρεινα έχουν καταφέρεινα έχει καταφερθείνα έχουν καταφερθεί
Imper
ativ
Presκαταφέρεκαταφέρετεκαταφέρεστε
Aoristκατάφερεκαταφέρετε, καταφέρτεκαταφέρουκαταφερθείτε
Part
izip
Presκαταφέροντας
Perfέχοντας καταφέρει
InfinAoristκαταφέρεικαταφερθεί

Griechische Definition zu καταφέρω

καταφέρω [kataféro] -εται Ρ αόρ. κατέφερα, απαρέμφ. καταφέρει, παθ. αόρ. καταφέρθηκε, απαρέμφ. καταφερθεί & καταφέρνω 2 [kataférno] -εται Ρ αόρ. κατάφερα, απαρέμφ. καταφέρει, παθ. αόρ. καταφέρθηκε, απαρέμφ. καταφερθεί : πετώ κτ. με ορμή εναντίον κάποιου: Tου κατέφερε ένα θανατηφόρο χτύπημα. Mου κατάφερε την καρέκλα στο κεφάλι. || (μτφ.): Ο πόλεμος κατέφερε βαρύ πλήγμα στην οικονομία της χώρας. Στην οικονομία μας καταφέρθηκε βαρύ πλήγμα.

[λόγ. < αρχ. καταφέρω (δες καταφέρνω) στην ελνστ. σημ.: `δίνω χτύπημα΄· προσαρμ. στη δημοτ. κατά το φέρω > φέρνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback