{η}  κατάρα Subst.  [katara]

{der}    Subst.
(1647)
{die}    Subst.
(4)

Etymologie zu κατάρα

κατάρα altgriechisch κατάρα κατά + ἀρά


GriechischDeutsch
2.3 Η σταθερή άνοδος των τιμών των ορυκτών και γεωργικών πρώτων υλών, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των ανερχόμενων χωρών, μοιάζει με ανέλπιστη τύχη για τις αναπτυσσόμενες χώρες που εξάγουν τα εν λόγω προϊόντα, ενώ αντίθετα ενέχει τον κίνδυνο εγκλωβισμού των χωρών αυτών στην εξειδίκευσή τους στον πρωτογενή τομέα αφήνοντάς τες εκτεθειμένες στην «κατάρα των πόρων» (χαμηλή αντοχή σε κλυδωνισμούς, αστάθεια των εσόδων από εξαγωγές και των εσόδων των κρατικών προϋπολογισμών, ροπή τόσο προς την απόκτηση πάγιων εσόδων όσο και προς τη χρηματοδότηση ένοπλων συγκρούσεων), αλλά και σε φαινόμενα υπερτιμημένης συναλλαγματικής ισοτιμίας και διαρπαγής γαιών.2.3 Der anhaltende Kursanstieg von Bergbauund Agrarrohstoffen, v.a. aufgrund der steigenden Nachfrage der Schwellenländer, scheint auf den ersten Blick ein "Geschenk des Himmels" für die diese Erzeugnisse exportierenden Entwicklungsländer zu sein, doch er birgt ganz im Gegenteil die Gefahr, dass die Länder auf die Spezialisierung auf Rohstoffe festgenagelt sind und dem "Fluch der Rohstoffe" (geringe Widerstandsfähigkeit gegen Schocks, instabile Exporteinnahmen und öffentliche Haushalte, Tendenz zur Erwirtschaftung von Renten und zur Finanzierung bewaffneter Konflikte), überbewerteten Währungen und dem großflächigen Ankauf von Land ausgesetzt werden.

Übersetzung bestätigt

Το γεγονός αυτό είναι ταυτόχρονα ευχή και κατάρα για τις εν λόγω περιοχές.Das ist für diese Länder Fluch und Segen zugleich.

Übersetzung bestätigt

Το πετρέλαιο, που έπρεπε να είναι η ευλογία της μεγάλης αυτής χώρας, είναι στην πραγματικότητα κατάρα, επειδή χρησιμοποιείται κυρίως για την αγορά όπλων και την ώθηση της μίας βάσης εξουσίας εναντίον της άλλης.Erdöl, das ein Segen für dieses große Land sein sollte, erweist sich in der Realität als Fluch, denn es dient in erster Linie zum Kauf von Waffen und dazu, eine Machtbasis gegen die andere aufzuwiegeln.

Übersetzung bestätigt

μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θυμάμαι τι λέει μια παλιά ιαπωνική, νομίζω, κατάρα: "μακάρι να ζήσεις σε ενδιαφέροντες καιρούς", και νομίζω ότι αυτό ακριβώς μας συμβαίνει τώρα.Mitglied der Kommission. (EN) Herr Präsident! Ich möchte an einen alten Fluch erinnern, der meiner Meinung nach aus Japan kommt: "Ich wünsche euch unruhige Zeiten", und ich glaube, genau das erleben wir gegenwärtig.

Übersetzung bestätigt

Ωστόσο, η δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής είναι καλή γιατί εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι κατάρα και δεν πρέπει να είναι απειλή, στην πραγματικότητα θα μπορούσε να είναι κάτι το θετικό για τους πολίτες της Ευρώπης, και ότι οι πολίτες και οι δραστηριότητές τους θα αποτελέσουν τον βασικό οδηγό για τις δράσεις της ΕΕ.Allerdings ist die Erklärung des Rates und der Kommission gut, weil in ihr darauf aufmerksam gemacht wird, dass die Globalisierung weder ein Fluch ist noch eine Bedrohung sein muss, sondern für die Bürger Europas etwas Positives sein könnte, und dass sich die EU bei ihren Maßnahmen hauptsächlich von der Sorge um die Bürger und von ihren Tätigkeiten leiten lassen sollte.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine SynonymeGriechische Definition zu κατάρα

κατάρα η [katára] : 1. λόγια με τα οποία εκφράζεται η επιθυμία να συμβεί σε κπ. κτ. κακό, επίκληση θεϊκών ή άλλων υπερφυσικών δυνάμεων για να καταστρέψουν κάποιο μισητό πρόσωπο. ANT ευχή: Aκούστηκαν φοβερές κατάρες για το φονιά. Έδωσε / έριξε βαριές κατάρες. Οι κατάρες τους έπεσαν επάνω του. Έπιασαν οι κατάρες του, πραγματοποιήθηκαν. Οι κατάρες δεν πιάνουν τους καλούς χριστιανούς. Οι κατάρες του γύρισαν στον ίδιο, έπαθε ό,τι ήθελε να πάθει ο άλλος. Tην κατάρα μου να ΄χεις! (επιφ.) κατάρα στον ένοχο. (έκφρ.) σου αφήνω ευχή και κατάρα να…, για να τονίσουμε την επιθυμία μας να κάνει κάποιος κτ., κυρίως μετά το θάνατό μας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback