κατά   [kata]

(58879)
auf (ugs.)
(0)

GriechischDeutsch
Τρίτον, η KfW διέθεσε για το SIP 2 προνομιούχο πίστωση ύψους 775 εκατ. ευρώ, η οποία εξοφλείται με επιτόκιο Euribor συν [> 90] μονάδες βάσης για την προτεραιότητα (δηλαδή η πίστωση εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα από τα εισερχόμενα έσοδα).Drittens, für das SIP 2 stellte die KfW einen vorrangigen Kredit von 775 Mio. EUR zur Verfügung, der nach Euribor plus [> 90] Basispunkte für die Vorrangigkeit (d. h. der Kredit wird an erster Stelle aus eingehenden Erlösen bedient) vergütet wird.

Übersetzung bestätigt

Η KfW είναι πεπεισμένη ότι οι συνολικές ζημίες που αναμένονται από το χαρτοφυλάκιο αντικατοπτρίζονται ήδη στην τιμή και, συνεπώς, κατά την άποψη της KfW δεν απαιτούνται περαιτέρω προφυλάξεις.Die KfW ist zuversichtlich, dass die gesamten zu erwartenden Verluste aus dem Portfolio bereits im Preis reflektiert sind, so dass nach Auffassung der KfW keine weiteren Vorkehrungen erforderlich sind.

Übersetzung bestätigt

Η «εποπτεία» χρησιμοποιείται κατά την έννοια της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (άρθρο 3 παράγραφος 3). Η οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη να καθιερώσουν ένα κατάλληλο σύστημα, που καθιστά δυνατή την εποπτεία των εγκατεστημένων στο έδαφός τους CSP οι οποίοι εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για το κοινό, το οποίο να διασφαλίζει την εποπτεία της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της οδηγίας.Definition nach Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie 1999/93/EG.

Übersetzung bestätigt

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από κατάλληλη εκτίμηση επικινδυνότητας συγκεκριμένων διαδικασιών και διατυπώσεων, θεωρείται απαραίτητο ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας ή ισοδυναμία με τη χειρόγραφη υπογραφή, οι πάροχοι υπηρεσιών, για ορισμένες διαδικασίες και διατυπώσεις, θα απαιτείται να διαθέτουν προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές βάσει αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, με ή χωρίς ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφών.Wenn bei konkreten Verfahren und Formalitäten nach angemessener Risikoabschätzung ein hohes Sicherheitsniveau oder die Gleichwertigkeit mit einer handschriftlichen Unterschrift für notwendig erachtet wird, könnten von Dienstleistungserbringern für bestimmte Verfahren oder Formalitäten fortgeschrittene elektronische Signaturen verlangt werden, die auf einem qualifizierten Zertifikat beruhen und mit oder ohne sichere Signaturerstellungseinheit erstellt wurden.

Übersetzung bestätigt

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, ύστερα από κατάλληλη εκτίμηση επικινδυνότητας συγκεκριμένων διαδικασιών και διατυπώσεων, θεωρείται απαραίτητο ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας ή ισοδυναμία με τη χειρόγραφη υπογραφή, οι πάροχοι υπηρεσιών, για ορισμένες διαδικασίες και διατυπώσεις, θα απαιτείται να διαθέτουν προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές βάσει αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, με ή χωρίς ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφών.Wenn bei konkreten Verfahren und Formalitäten nach angemessener Risikoabschätzung ein hohes Sicherheitsniveau oder die Gleichwertigkeit mit einer handschriftlichen Unterschrift für notwendig erachtet wird, könnten von Dienstleistungserbringern für bestimmte Verfahren oder Formalitäten fortgeschrittene elektronische Signaturen verlangt werden, die auf einem qualifizierten Zertifikat beruhen und mit oder ohne sichere Signaturerstellungseinheit erstellt wurden.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu κατά.Griechische Definition zu κατά

κατά, πρόθ.

1) Εναντίον:
(Κορων., Μπούας 84).
2) Απέναντι, αντίκρυ:
(Φυσιολ. B 68).
3) (Κάπου) κοντά (σε κ.), σε κάπ. μέρος:
(Ορνεοσ. αγρ. 5263).
4)
α) Ως προς, σε σχέση με:
να τον φυλάξει ο Θεός και κατά των εχθρών του (Ιστ. Βλαχ. 480
τιμητική ηυρίσκετον, φρόνιμη κατά πάντα (Χρον. Τόκκων 1128
β) (για όρκο):
ορκώ σε κατά του Χριστού (Χρον. Μορ. H 7543).
5) Διαμέσου:
Οι πραγματευτάδες οπού υπάσιν κατά της θαλάσσης (Ασσίζ. 5029).
6) Κατά τη διάρκεια:
πότισον αυτόν κατά πρωί (Σταφ., Ιατροσ. 364).
7)
α) Σύμφωνα με, ανάλογα με:
κατά τον ορισμόν του σουλτάνου εσύναξαν μερικούς (Ιστ. πατρ. 801
ο καθείς απολαμβάνει κατά τα έργα του (Διγ. Άνδρ. 40817
β) όπως:
έδωκέ τους … εισσοδέματα του πασανού κατά του εφάνην (Μαχ. 2634
γ) όμοια με …:
κάστρον του ευεργέτησεν κατά κληρονομίας (Χρον. Τόκκων 1591
μέλανες προσεγένοντο κατά την χρόαν λίθων (Βίος Αλ. 4281).
Εκφρ.
1) Κατά ακρίβειαν = ακριβώς:
(Έκθ. χρον. 205).
2) Κατά αλήθειαν = αληθινά:
(Κορων., Μπούας 128).
3) Κατά πάσαν ανάγκην = αναγκαστικά:
(Διγ. Άνδρ. 39526).
4) Κατά βίας = βίαια:
(Βακτ. αρχιερ. 154).
5) Καθ’ εαυτόν = μέσα μου (σου …):
(Διγ. Gr. 3406).
6) Κατ’ έπος = με λόγια:
(Διγ. Gr. 1845).
7) Κατ’ ιδίαν, κατ’ ιδίας = ιδιαιτέρως, χωριστά:
(Διγ. Z 1762), (Χρον. Μορ. H 6352).
8) Κατά καιρόν = πότε πότε, κατά εποχές:
(Παϊσ., Ιστ. Σινά 1923).
9) Κατά λόγον = λέξη προς λέξη:
(Λίβ. Sc. 474).
10) Κατά μέρη = ένα κομμάτι κάθε φορά:
(Ιερακοσ. 4429).
11) Κατά μέρος = ένα προς ένα, λεπτομερειακά:
(Καλλίμ. 645).
12) Κατά νουν = στο μυαλό κάπ.:
(Σπαν. A 13).
13) Κατ’ όνομαν = ονομαστικά:
(Ασσίζ. 21921).
14) Κατά τέχνην = (πιθ.) με μαγικό τρόπο:
(Βίος Αλ. 538).
15) Κατά της ώρας, κατά την ώραν =
(α) αμέσως, εκείνη τη στιγμή:
(Ιστ. Βλαχ. 786, 406
(β) στην ώρα, ακριβώς:
(Ερωτοπ. 617
(γ) κάθε στιγμή:
(Διακρούσ. 762).
[αρχ. πρόθ. κατά. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback