ιστολόγιο Subst.  [istologio, istolojio]

{das}    Subst.
(37)
{das}    Subst.
(2)

Etymologie zu ιστολόγιο

ιστολόγιο ιστο(ς) + -λόγιο ((Lehnübersetzung) englisch blog weblog)


GriechischDeutsch
χρήση του διαδικτύου το τελευταίο τρίμηνο για ιδιωτικούς σκοπούς για αποστολή μηνυμάτων σε διαδικτυακούς τόπους συνομιλίας (chat sites), σε ιστολόγια (blogs), σε ομάδες συζητήσεων (newsgroups) ή σε φόρουμ συζητήσεων online, χρήση για άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων,Nutzung des Internets in den letzten drei Monaten zu Privatzwecken, um Mitteilungen in Chat-Räumen, Blogs, Newsgroups oder Online-Diskussionsforen abzusetzen, Nutzung von Sofortübermittlungssystemen;

Übersetzung bestätigt

χρήση του διαδικτύου το τελευταίο τρίμηνο για ιδιωτικούς σκοπούς για αποστολή μηνυμάτων σε διαδικτυακούς τόπους συνομιλίας (chat sites), σε διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης, σε ιστολόγια (blogs), σε ομάδες συζητήσεων (newsgroups) ή σε φόρουμ συζητήσεων online, χρήση για άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων,Nutzung des Internets in den letzten drei Monaten zu Privatzwecken, um Mitteilungen in Chat-Räumen, Social Networking-Websites, Blogs, Newsgroups oder Online-Diskussionsforen abzusetzen, Nutzung von Sofortübermittlungssystemen;

Übersetzung bestätigt

χρήση του διαδικτύου το τελευταίο τρίμηνο για ιδιωτικούς σκοπούς για ανάγνωση και δημοσιοποίηση απόψεων σχετικά με θέματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη ή πολιτικά θέματα μέσω διαδικτυακών τόπων [π.χ. ιστολόγια (blog), κοινωνικά δίκτυα],Nutzung des Internets in den letzten drei Monaten zu Privatzwecken, um Mitteilungen über soziale und politische Themen auf Websites zu lesen und abzusetzen (z. B. Blogs, soziale Netzwerke);

Übersetzung bestätigt

χρήση του διαδικτύου το τελευταίο τρίμηνο για ιδιωτικούς σκοπούς για αποστολή μηνυμάτων σε δικτυακούς τόπους συνομιλίας (chat sites), σε δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης, σε ιστολόγια (blogs), σε ομάδες συζητήσεων (newsgroups) ή σε φόρουμ διαδικτυακών συζητήσεων, χρήση για άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων,Nutzung des Internets in den letzten drei Monaten zu Privatzwecken, um Mitteilungen in Chat-Räumen, Social Networking-Websites, Blogs, Newsgroups oder Online-Diskussionsforen abzusetzen, Nutzung von Sofortübermittlungssystemen,

Übersetzung bestätigt

Χαρακτηριστικά προς συλλογή για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα κοινωνικά δίκτυα, ιστολόγια (blogs) ή μικροϊστολόγια (microblogs) της επιχείρησης, δικτυακούς τόπους ανταλλαγής περιεχομένου, εργαλεία ανταλλαγής γνώσεων βάσει «wikis», για σκοπούς διαφορετικούς από την καταχώριση πληρωμένων διαφημίσεων:Zu erhebende Variablen für Unternehmen, die soziale Medien nutzen, insbesondere in Bezug auf soziale Netzwerke, Unternehmens-Blogs oder -Mikroblogs, Websites zur gemeinsamen Nutzung multimedialer Inhalte und wikibasierte Instrumente zum Wissensaustausch für andere Zwecke als für die Platzierung bezahlter Werbeinhalte:

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
μπλογκ
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Weblog
Blog
Internet-Tagebuch


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback